หน้าหลัก

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรกาาและแนวทางการเผยแพุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563