หน้าหลัก

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมการเทิดทูนสถานบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
กิจกรรมการเทิดทูนสถานบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"