หน้าหลัก

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลางตามโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563