หน้าหลัก

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ ประจำปี งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงาน
คู่มือการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
แนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบอุบัติภัยของโรงเรียน
แนวทางการดำเนินงานจัดตั้งรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน