สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

Link ที่เกี่ยวข้อง

Prakad : ข่าวประกาศ

ลำดับที่ เรื่อง ลงวันที่
21 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 30 มิ.ย. 2021
20 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 15 มิ.ย. 2021
19 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2 ) เพื่อย้ายดำรงตำแหน่งประเภทงานวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ( ผู้อำนวยการกลุ่ม ) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 01 มิ.ย. 2021
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 25 พ.ค. 2021
17 รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 โมดูล ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 25 พ.ค. 2021

>> ข่าวทั้งหมด <<

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่ เรื่อง ลงวันที่
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน(IC3)(IC4) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11 ส.ค. 2021
7 ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ส.ค. 2021
6 ร่างขอบเขตของงาน รายการ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือไม่ต่ำกว่าเครื่อวยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 05 ส.ค. 2021
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ 2564 23 ก.ค 2021
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23 ก.ค 2021

>> ข่าวทั้งหมด <<

เอกสารดาวน์โหลด

รวมลิงค์ต่างๆ

ข้อมูลพื้นฐาน

" เป็นองค์กรคุณภาพในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน "

1. พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของความเป็นไทย รักถิ่นฐาน เห็นคุณค่าร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

2. พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักธรรมภิบาล

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้ลริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการ

4. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและเสมอภาค

5. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

" ซื่อสัตย์สุจริต จิตมุ่งบริการ งานสัมฤทธิ์ผล ทุกคน ตรวจสอบได้ "

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี

2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมเสมอภาคและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

1. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเป็น "คนดี มีความรู้และอยู่ร่วมกันสังคมได้อย่างเป็นสุข" มีความภาคภูมิใจในชาติบนพื้นฐานของความเป็นไทย รักถิ่นฐาน เห็นคุณค่าร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3. ผู้บริหารความรู้ความสามารถเป็นผู้นำทางวิชาการ

4. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเสมอภาค

5. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

6. องค์กรและสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ประธาน โรงเรียน โทรศัพท์ เลขานุการ โรงเรียน โทรศัพท์
เสนางคนิคม นายชวลิต มาลีรัตน์ ผอ.รร.ชุมชนไร่สีสุก 093-4965282 นายวุฒิศักดิ์ จักษุพันธ์ ผอ.รร.บ้านนาเวียง 098-3416183
ชานุมาน นายสมชัย สอนวงศ์ ผอ.รร.นาเจริญหนองแดง 091-0168091 นายทวีสุข พรรณเจริญ ผอ.รร.บ้านโคกจักจั่น 098-6362050
ปทุมราชวงศา 1 นายสุพล บุญมาศ ผอ.รร.สามแยกผดุงวิทย์ 087-8723852 นายสุภวัต ลาภสาร ผอ.รร.บ้านคำโพน 086-2510637
ปทุมราชวงศา 2 นายแหลง ธนู ผอ.รร.บ้านโคกพระวินัยดี 087-2460593 นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์ ผอ.รร.บ้านดอนชาด 090-8190039
พนา นายพิสิษฐ์ แสงสุกวาว ผอ.รร.บ้านดอนแดงนาโนน 085-0246050 นายปรีชา สิงห์โท ผอ.รร.บ้านโนนทุ่งดอนชาด 081-6693395
หัวตะพาน 1 นายสมเดช ศรีวิเศษ ผอ.รร.บ้านโนนค้อทุ่ง 085-1055342 นายณรงค์ ทันใจ ผอ.รร.บ้านบ่อชะแนง 080-7295611
หัวตะพาน 2 นายประสิทธิ์ สิงห์งาม ผอ.รร.อนุบาลหัวตะพาน 063-4419988 นายสุรชัย ป้อมอาษา ผอ.รร.บ้านโสกท่าวังหิน 095-6012599
ลืออำนาจ นายนริศ เชื้ออ่ำ ผอ.รร.อนุบาลลืออำนาจ 098-8490558 นายไสว ภัยกุมพันธ์ ผอ.รร.ดอนชีหนองมะยอด 062-1511853
เมืองอำนาจเจริญ 1 นายประยูร ลัทธิรมย์ ผอ.รร.บ่อบุโปโล 081-2652569 นายวีรพจน์ มณีชิษณุพงศ์ ผอ.รร.คำมะเบื่อแสงเพชร 086-2432608
เมืองอำนาจเจริญ 2 นายสุวิช จำปานนท์ ผอ.รร.โพธิ์ศิลานาหว้า 090-1138301 นายประยงค์ วรรณเสน ผอ.รร.บ้านโนนโพธิ์ 081-2653650
เมืองอำนาจเจริญ 3 นายประยูร เหมือนเหลา ผอ.รร.อนุบาลอำนาจเจริญ 089-7178028 นายสมศักดิ์ ทัศบุตร ผอ.รร.บ้านดอนไร่ 090-1817227

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้

ก. ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 36)
ข. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้ ( พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่นและ
ค. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของ ท้องถิ่น

2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกำกับ ตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

3) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา

4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

5) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

6) จัดระบบการประดันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

7) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

8) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

9) ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา

10) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา

11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน เขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย

Contact

Our Address

230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000

Call Us

045511019, 045451593, 045452035

slot gacor
bandar togel terpercaya togel online bandar togel https://shionagaroom.vip/ bo via dana
https://slotberuang4d.online/ berjaya prediksi Gambarslot https://www.jaya388.com/ http://gambar-slot.almatajer.online/ https://www.jaya388.shop/ https://rtpasli.site/