|

|

|

ผู้อำนวยการ สพป.

นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญ

โครงสร้างการบริหาร

รองผู้อำนวยการ สพป. อจ. ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ หน่วยตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์โรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

รวมลิงค์ต่างๆ

หน้าหลัก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

WWW.amnat-ed.go.th

สพป. อำนาจเจริญ

นางนิภาพร ไพรสณฑ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสุปราณี แป้นนอก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางธนพร วรวงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายชาตรี อุปาละ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายจำรัส แสงเผิ่น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายสมเดช ภานุสถิตย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางพรพิศ กาญจนีย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางนิลวรรณ พรมเสนา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายธนิต อุทิตสาร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางละม่อม อดกลั้น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ