|

|

|

ผู้อำนวยการ สพป.

นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญ

โครงสร้างการบริหาร

รองผู้อำนวยการ สพป. อจ. ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ หน่วยตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์โรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

รวมลิงค์ต่างๆ

หน้าหลัก กลุ่มนโยบายและแผน

WWW.amnat-ed.go.th

สพป. อำนาจเจริญ

นางบุญเปรียบ สนั่นเมือง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายวิษณุ เพชรพิมพ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสุคนธ์มาศ บุปผาชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุวลี ขันธุปัทม์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายมังกร พลพวก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวมณีจันทร์ ดีสุดหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางมาลินี วายทุกข์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางประภากมล แสงอรุณ

เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน

นางสาวพัชริดา วงษ์หาญ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์