|

|

|

ผู้อำนวยการ สพป.

นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญ

โครงสร้างการบริหาร

รองผู้อำนวยการ สพป. อจ. ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ หน่วยตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์โรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

รวมลิงค์ต่างๆ

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานบุคคล

WWW.amnat-ed.go.th

สพป. อำนาจเจริญ

นายไชยา วิริยะกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายศุภลักษณ์ แพทย์รักษา

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัญญ์ชิสา ช่วงชิง

นิติกรชำนาญการ

นางฟ้าหยาด พรหมกาล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุทุมพร บุตรแก้ว

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวพัฒนาพร เงินหมื่น

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายชุมพร ไชยงาม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายเขมพิชญ์ บั้งทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางศิริญา วงศ์พิจิตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์ ผาใหญ่

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางพิสมัย ศรีแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวกมลชนก ไพรสณฑ์

พนักงานราชการ

นายวรายุทธ เมืองพิล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ