|

|

|

ผู้อำนวยการ สพป.

นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญ

โครงสร้างการบริหาร

รองผู้อำนวยการ สพป. อจ. ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ หน่วยตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์โรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

รวมลิงค์ต่างๆ

หน้าหลัก เป้าประสงค์

WWW.amnat-ed.go.th

สพป.อำนาจเจริญ

เป้าประสงค์


1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสใน การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเสมอภาค

2. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน

3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา " เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข "

4. ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย รักถิ่นฐาน เห็นคุณค่าร่สมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

5. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

7. ผู้บริหารทุกคนมีภาวะผู้นำทางวิชาการ

8. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง

9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน