|

|

|

ผู้อำนวยการ สพป.

นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญ

โครงสร้างการบริหาร

รองผู้อำนวยการ สพป. อจ. ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ หน่วยตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์โรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

รวมลิงค์ต่างๆ

หน้าหลัก กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

WWW.amnat-ed.go.th

สพป. อำนาจเจริญ

นายทรงวุฒิ มีศิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสวัสดิ์ สิมเสมอ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางอมลณัฐ แก้วกอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางลำพูน วังทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางพิศประภา โสดาภักดิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสมคิด ทาริวงศ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายธีรวัฒน์ สังข์สาลี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา สายสุด

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปภาดา มาลาอุตม์

ลูกจ้างชั่วคราว