สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

AmnatCharoen Primary Educational Service Area Office

เว็บไซต์ "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ" ไม่รองรับ "Internet Explorer"

ผู้อำนวยการ สพป.

นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญ

e-Service

SMART AREA : รับส่งหนังสือ SMSS : SMART SCHOOL e-Salary : สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองหักภาษี 2561 ภาษีพนักงาน/ลูกจ้าง 2561 e-News : ข่าว สพป. e-Network : ข่าว รร.เครือข่าย e-Office : สืบค้นหนังสือราชการ e-Mail : อีเมล์โรงเรียน

Data Center

DMC : จัดเก็บข้อมูลนักเรียน EMIS : ระบบสารสนเทศ B-OBEC : รายงานสิ่งก่อสร้าง Budget : รายงานงบประมาณ SchoolMIS ผลการเรียน CCT : คัดกรองนักเรียนยากจน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน จำนวนนักเรียน ปี กศ. 2561 จำนวนนักเรียน ปี กศ. 2560 จำนวนนักเรียน ปี กศ. 2559 จำนวนนักเรียน ปี กศ. 2558 จำนวนนักเรียน ปี กศ. 2557 นร.รายโรง ปี กศ. 2561 นร.รายโรง ปี กศ. 2560 นร.รายโรง ปี กศ. 2559 นร.รายโรง ปี กศ. 2558 นร.รายโรง ปี กศ. 2557 นร.รายโรง ปี กศ. 2556 D/L ข้อมูลฯ ปี กศ. 2561 D/L ข้อมูลฯ ปี กศ. 2560 D/L ข้อมูลฯ ปี กศ. 2559 D/L ข้อมูลฯ ปี กศ. 2558 D/L ข้อมูลฯ ปี กศ. 2557 D/L ข้อมูลฯ ปี กศ. 2556

งานศิลปหัตถกรรม

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

การให้บริการ

เว็บสำนักงาน สพฐ.

สำนักอำนวยการ สำนักนโยบายและแผน สำนักติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาระบบบริหารฯ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมฯ สำนักบริหารงานศึกษาพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักพัฒนาการศึกษาเขตเฉพาะกิจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หลักสูตรสาระการเรียนรู้

WWW.amnat-ed.go.th
หน้าหลัก ที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ตั้งอยู่เลขที่ 230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000


หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มอำนวยการ(ส่วนกลาง) 0-4551-1019

0-4551-1916

0-4551-1035

0-4551-1019

0-4551-1984

0-4545-1593

0-4545-2770

0-4545-2605


โทรสาร 0-4551-1917

หน้าหลัก ค่านิยมองค์กร

"ซื่อสัตย์สุจริต จิตมุ่งบริการ งานสัมฤทธิ์ผล ทุกคน ตรวจสอบได้"

หน้าหลัก วิสัยทัศน์

" เป็นองค์กรหลักทางการศึกษาในการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของความเป็นไทย ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล "

หน้าหลัก พันธกิจ

พันธกิจ


1. เสริมสร้างและขยายโอกาศทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นสมาชิกที่ดีของสมาคมอาเซียน

3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

4. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักธรมมาภิบาล

5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ

6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

7. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หน้าหลัก ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์

ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์


ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1.1 ขยายโอกาศทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.2 เพื่มประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 2.3 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21


ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการวัดและประเมินผลรวมทั้งทักษะในการสื่อสารของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มรสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างระบบแรงจูงใจเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน

กลยุทธ์ที่ 3.4 สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครูในการเป็นครูมืออาขีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ


ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนมีภาวะผู้นำทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 สร้างสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและมีการกระจายอำานจสู่สถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน้าหลัก เป้าประสงค์

เป้าประสงค์


1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสใน การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเสมอภาค

2. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน

3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา " เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข "

4. ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย รักถิ่นฐาน เห็นคุณค่าร่สมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

5. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

7. ผู้บริหารทุกคนมีภาวะผู้นำทางวิชาการ

8. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง

9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน

หน้าหลัก โรงเรียนเครือข่าย

รายชื่อประธาน/เลขานุการกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 2560


กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ประธาน โรงเรียน โทรศัพท์ เลขานุการ โรงเรียน โทรศัพท์
เสนางคนิคม นายชวลิต มาลีรัตน์ ผอ.รร.ชุมชนไร่สีสุก 093-4965282 นายวุฒิศักดิ์ จักษุพันธ์ ผอ.รร.บ้านนาเวียง 098-3416183
ชานุมาน นายสมชัย สอนวงศ์ ผอ.รร.นาเจริญหนองแดง 091-0168091 นายทวีสุข พรรณเจริญ ผอ.รร.บ้านโคกจักจั่น 098-6362050
ปทุมราชวงศา 1 นายสุพล บุญมาศ ผอ.รร.สามแยกผดุงวิทย์ 087-8723852 นายสุภวัต ลาภสาร ผอ.รร.บ้านคำโพน 086-2510637
ปทุมราชวงศา 2 นายแหลง ธนู ผอ.รร.บ้านโคกพระวินัยดี 087-2460593 นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์ ผอ.รร.บ้านดอนชาด 090-8190039
พนา นายพิสิษฐ์ แสงสุกวาว ผอ.รร.บ้านดอนแดงนาโนน 085-0246050 นายปรีชา สิงห์โท ผอ.รร.บ้านโนนทุ่งดอนชาด 081-6693395
หัวตะพาน 1 นายสมเดช ศรีวิเศษ ผอ.รร.บ้านโนนค้อทุ่ง 085-1055342 นายณรงค์ ทันใจ ผอ.รร.บ้านบ่อชะแนง 080-7295611
หัวตะพาน 2 นายประสิทธิ์ สิงห์งาม ผอ.รร.อนุบาลหัวตะพาน 063-4419988 นายสุรชัย ป้อมอาษา ผอ.รร.บ้านโสกท่าวังหิน 095-6012599
ลืออำนาจ นายนริศ เชื้ออ่ำ ผอ.รร.อนุบาลลืออำนาจ 098-8490558 นายไสว ภัยกุมพันธ์ ผอ.รร.ดอนชีหนองมะยอด 062-1511853
เมืองอำนาจเจริญ 1 นายประยูร ลัทธิรมย์ ผอ.รร.บ่อบุโปโล 081-2652569 นายวีรพจน์ มณีชิษณุพงศ์ ผอ.รร.คำมะเบื่อแสงเพชร 086-2432608
เมืองอำนาจเจริญ 2 นายสุวิช จำปานนท์ ผอ.รร.โพธิ์ศิลานาหว้า 090-1138301 นายประยงค์ วรรณเสน ผอ.รร.บ้านโนนโพธิ์ 081-2653650
เมืองอำนาจเจริญ 3 นายประยูร เหมือนเหลา ผอ.รร.อนุบาลอำนาจเจริญ 089-7178028 นายสมศักดิ์ ทัศบุตร ผอ.รร.บ้านดอนไร่ 090-1817227
หน้าหลัก อำนาจหน้าที่ในส่วนราชการ

อำนาจหน้าที่ในส่วนราชการ


1. กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานเขต

(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ

(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ

(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรสำนักงานเขต

(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานของสำนักงานเขตและส่วนราชการในสังกัด

(ฉ) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร

(ช) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เขตพื้นที่การศึกษา

(ซ) ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่างๆ

(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขต ที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ

(ญ) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสำนักงานเขต สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา

(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


2. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

(ข) สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ค) ดำเนินงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

(ง) พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

(จ) ดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ

(ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา

(ช) จัดทำมาตรฐาน คุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขต

(ซ) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


3. กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

(ข) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น

(ค) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ

(ง) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน

(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

(ข) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น

(ค) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ มาตรฐานการศึกษา

(ง) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ

(จ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น

(ฉ) ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

(ช) ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์

(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม

(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา

(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน

(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี

(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ

(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์

(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าหลัก บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้

ก. ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 36)


ข. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้ ( พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่นและ


ค. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้


1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของ ท้องถิ่น


2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกำกับ ตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา


3) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา


4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา


5) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา


6) จัดระบบการประดันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา


7) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา


8) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา


9) ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา


10) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา


11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน เขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย


หน้าหลัก บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา


มาตรา 36 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

1) กำกับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา

- กำกับ ดูแล สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- จัดตั้ง ยุบรวม เลิกล้มสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


2) ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา


3) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา


4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา หน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด เช่น

- ม. 34 วรรคสาม ของพรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 ให้ออกระเบียบเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ม. 39(4) ของ พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 รับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา>/h4>

- ม.45(6) ของ พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 ออกระเบียบให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบอำนาจให้ข้าราชการอื่นในสถานศึกษา

- ข้อ 3 ของกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 พิจารณาอนุญาตให้ครอบครัวจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บุคคลในครอบครัว

- ข้อ 4 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ออกระเบียบเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ข้อ 9 ของกฏกระทรวงเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ สพท.ออกประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถาน ศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน ที่แตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป

- ข้อ 7(4) ของกฎกระทรวงเกี่ยวกบคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและนิเทศฯเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาและลงมติให้คณะกรรมการฯพ้นจากตำแหน่งกรณีมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่

- มาตรา5 ของ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ ให้ ประกาศรายละเอียดการส่งเด้กเข้าเรียน และจัดสรรโอกาสการเข้าเรียน มาตรา7 รับรายงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการให้เด้กเข้าเรียน

- มาตรา 12 ของ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ จัดการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับเด็กบกพร่องฯ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กสามารถพิเศษ รวามทั้งจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นฯให้กับเด็กดังกล่าวด้วย

- ข้อ5 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใน สพท. ให้ความเห็นชอบแบ่งส่วนราชการใน สพท.เป็นกลุ่มงานต่างๆ เป็นต้น

หน้าหลัก บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา


มาตรา 36 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

1) กำกับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา

- กำกับ ดูแล สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- จัดตั้ง ยุบรวม เลิกล้มสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


2) ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา


3) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา


4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา หน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด เช่น

- ม. 34 วรรคสาม ของพรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 ให้ออกระเบียบเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ม. 39(4) ของ พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 รับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา>/h4>

- ม.45(6) ของ พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 ออกระเบียบให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบอำนาจให้ข้าราชการอื่นในสถานศึกษา

- ข้อ 3 ของกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 พิจารณาอนุญาตให้ครอบครัวจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บุคคลในครอบครัว

- ข้อ 4 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ออกระเบียบเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ข้อ 9 ของกฏกระทรวงเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ สพท.ออกประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถาน ศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน ที่แตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป

- ข้อ 7(4) ของกฎกระทรวงเกี่ยวกบคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและนิเทศฯเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาและลงมติให้คณะกรรมการฯพ้นจากตำแหน่งกรณีมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่

- มาตรา5 ของ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ ให้ ประกาศรายละเอียดการส่งเด้กเข้าเรียน และจัดสรรโอกาสการเข้าเรียน มาตรา7 รับรายงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการให้เด้กเข้าเรียน

- มาตรา 12 ของ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ จัดการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับเด็กบกพร่องฯ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กสามารถพิเศษ รวามทั้งจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นฯให้กับเด็กดังกล่าวด้วย

- ข้อ5 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใน สพท. ให้ความเห็นชอบแบ่งส่วนราชการใน สพท.เป็นกลุ่มงานต่างๆ เป็นต้น

หน้าหลัก รองผู้อำนวยการ สพป. อจ.

นายจรณเดช บุปผาชาติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นายอำนาจ โพธาทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หน้าหลัก ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางประกาย กองทอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาววิภา ลีลัครานนท์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวนันทพร เย็นใจ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

หน้าหลัก กลุ่มอำนวยการ

นางประกาย กองทอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าหลัก กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าหลัก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

นางสาวศรีนุช โสระเวช

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรัตนาภรณ์ นาคะสุนทร

ลูกจ้างชั่วคราว

หน้าหลัก กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางวัชราภรณ์ จิตรมาศ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวัดวัดและประเมินผลการศึกษา

นางจารุวรรณ คูณแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางรัชดา อุทโท

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายเสกสิทธิ์ ปอแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางศิริรัตน์ ทองโพธิ์ศรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายทรงศักดิ์ พรมโสภา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวอัปสร พึ่งพบ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวศุภรา ทนุพันธ์

ศึกษานิเทศก์

นางนารีทิพย์ วิเศษอุด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานธุรการกลุ่ม

หน้าหลัก หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาววิภา ลีลัครานนท์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวศศิธร นธะสนธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

หน้าหลัก ขอหนังสือรับรองสิทธิ์
หน้าหลัก ขอมีบัตรประจำตัว
หน้าหลัก ขอสำเนา กพ. 7
หน้าหลัก ขอหนังสือแบบพิมพ์
หน้าหลัก ขออนุญาตพานร.ออกนอกสถานที่
หน้าหลัก ปฏิทินการดำเนินงาน รอบที่ 2
หน้าหลัก คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและประกาศจริยธรรมสพป.อจ.
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ

แบบคำขอ

1. แบบคำขออนุมัติไปราชการ

2. ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง


แบบฟอร์มการลา

1. แบบใบลาพักผ่อน

2. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

3. แบบใบขอยกเลิกวันลา


สัญญาค้ำประกัน

1. สัญญาผ่อนชำระหนี้

2. สัญญาผ่อนชำระหนี้ (กรณีได้รับเงินเกินสิทธิ/ได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ)

3. แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้ (กรณีผิดสัญญารับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ/ต่างประเทศ)

4. สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย

5. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ

6. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

หน้าหลัก เครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้าหลัก กลุ่มอำนวยการ

นางปราณี ชัยมงคล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง อ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้


1.) กำกับ ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่ 1๔ กันยายน 2553 ดังนี้

ก. ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ

ค. ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ

ง. จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จ. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานของสำนักงานเขตและส่วนราชการในสังกัด

ฉ. เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ช. ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

ซ. ประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรมการในระดับต่างๆ

ฌ. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตที่มิใช่งานของส่วนราชการโดยเฉพาะ

ญ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสำนักงานเขต สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา

ฎ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.) ตรวจสอบ กลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ

3.) ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบและเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงาน ของบุคลากรภายในกลุ่มอำนวยการ เพื่อให้งานสำเร็จเรียบร้อย ตามนโยบายอย่างมีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ

4.) ประสานงานโครงการกิจกรรมพิเศษจากส่วนราชการ องค์กรเอกชนและมูลนิธิ

5.) งานยานพาหนะ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ งานจัดทำ รายละเอียดการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รายงานการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางและรายการอื่นๆที่เกี่ยวกับรถราชการส่วนกลาง เช่น การขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เตรียมความพร้อมการให้บริการ การควบคุม ตรวจสภาพบำรุงรักษาจัดเก็บรักษายานพาหนะ การสรุปรายงาน การจัดทำประกันภัยรถยนต์ การต่อทะเบียนรถ ตลอดจนกำกับ ควบคุมดูแล พนักงานขับรถและรถยนต์ส่วนกลาง

6.) งานควบคุมภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และการบริหารความเสี่ยง

7.) งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

7.1) งานจัดระบบบริหาร

7.2) งานควบคุมภายใน

8.) งานทีมกลุ่มอำนวยการ

9.) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หน้าหลัก กลุ่มอำนวยการ

นางพิณทอง ปารดิษฐ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขที่เลขที่ อ ๘ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้


1.) รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

2.) งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

3.) งานบริการอาคารสถานที่ และงานขอ / อนุญาตใช้อาคารสถานที่

4.) งานรักษาความปลอดภัย กำหนดผู้รับผิดชอบ รักษาความปลอดภัยตามระเบียบฯ และ ตลอดจนกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัย และการให้ ความช่วยเหลือในเบื้องต้นกับสถานศึกษาที่ประสบอุบัติภัย ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ

5.) ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

6.) รับผิดชอบ งานสารบรรณสำนักงานเขต ในเรื่องการรับ – ส่ง หนังสือราชการ และ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Obec, Smart Area) ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตามระบบแบบแผนนโยบายตามระเบียบงานสารบรรณ

7.) งานธุรการกลุ่มอำนวยการ

8.) งานดำเนินกิจกรรม 5 ส.

9.) งานการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ บุคคลดีเด่น บุคคล ตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ

10.) งานดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน และงานการจัดทำข้อมูล สถิติรายงาน การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงค่าสาธารณูปโภค

11.) ช่วยงานยานพาหนะ

12.) ช่วยงานประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา

13.) การจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

13.1) ช่วยงานคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี (KRS)

13.2) ช่วยงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

14.) งานทีมกลุ่มอำนวยการ

15.) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มอำนวยการ

นางจุไรรัตน์ รัตนโกเศศ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง อ ๓ มีหน้าที่รับผิดชอบ มีดังนี้


1.) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลำดับที่ ๑

2.) งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.2) งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.3) ช่วยงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

3.) งานมอบหมายหน้าที่การงานบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

4.) งานส่ง-มอบงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

5.) งานประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5.1) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

5.2) ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่

5.3) ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5.4) ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/ ผู้อำนวยการหน่วย

5.5) ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6.) งานโครงการสภากาแฟจังหวัด/เขตพื้นที่

7.) งานปฏิบัติตามข้อสั่งการ ตามมติคณะรัฐมนตรี

8.) ช่วยงานประสานในการประสานผู้แทนของส่วนราชการ งานโครงการพิเศษ

9.) ช่วยงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

9.1) งานรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

9.2) งานขอความร่วมมือช่วยเหลือ ขอความอนุเคราะห์ เช่น กฐิน ผ้าป่า

9.3) งานการจำหน่าย เช่น ของที่ระลึก บัตรการกุศล สลากกาชาด

10.) ช่วยงานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ

11.) งานทีมงานตามภารกิจกลุ่มอำนวยการ

12.) งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มอำนวยการ

นางสาวนันทพร เย็นใจ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง อ ๖ ช่วยงานกลุ่มบริหารงานบุคคล


1.) รับผิดชอบงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่ การรับ – ส่ง หนังสือราชการ และ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing , e-office) ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตามระบบแบบแผนนโยบาย ระเบียบงานสารบรรณ

2.) งานจัดทำหนังสือราชการ การควบคุมการออกเลขคำสั่ง ทะเบียนคุมออกเลขเกียรติบัตร

3.) งานจัดเก็บหนังสือราชการ

4.) งานการยืมหนังสือราชการ

5.) งานการทำลายหนังสือราชการ

6.) งานรับ–ส่งหนังสือ เอกสารราชการทางไปรษณีย์กับส่วนราชการภายใน/ภายนอกจังหวัด

7.) รับผิดชอบงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

หน้าหลัก กลุ่มอำนวยการ

นางพรรณปวีณ์ ศรีประเสริฐ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญ เลขที่ตำแหน่ง อ ๗ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้


1.) การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร โครงการนโยบายความเคลื่อนไหวทางการศึกษา

2.) จัดทำแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์

3.) งานสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร

3.1) การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

3.1.1) การสร้างเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาให้เชื่อมโยงกับสถานศึกษา

3.1.2) การพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานในสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา

3.1.3) จัดตั้งศูนย์ Hotline สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่าย

3.1.4) ตรวจสอบ ประเมินผลการประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์และ ปรับปรุงรูปแบบการประสานงานเป็นระยะ ๆ

3.1.5) ตรวจสอบประเมินผลระบบข้อมูลข่าวสารและการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร นำผลการตรวจสอบและประเมินไปใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

3.1.6) ผลิตข้อมูล ข่าวสาร บทความและรายการวิทยุโทรทัศน์ ตามความเหมาะสม

3.2) การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร

3.2.1) สำรวจข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ทั้งสื่อมวลชน สื่อพื้นบ้าน กลุ่มบุคคล วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวีหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และ ผู้ผลิตสื่ออื่น ๆ โดยดำเนินการจัดทำรายการเพื่อการศึกษาทางวิทยุชุมชน

3.2.2) จัดทำทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้นักประชาสัมพันธ์และ สถานศึกษาใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์

3.2.3) กำหนดรูปแบบการติดต่อประสานงานการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการ ประชาสัมพันธ์

3.2.4) กำหนดบุคลากรรับผิดขอบ การประสานงาน เครือข่ายประชาสัมพันธ์

3.2.5) บันทึกภาพกิจกรรมและภาพข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด

3.2.6) งานประสานกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และผลงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์วางแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษาให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียนและครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน วิเคราะห์สรุปประเด็นข้อมูลข่าวสารผลงานและทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

3.2.7) นำเสนอข่าวผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน และเว็บไซต์อื่น ๆ ตามเหมาะสม

4.) งานประสานหาข้อมูลเพื่อนำมาประกอบในการจัดทำปฏิทินข่าวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

5.) งานจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญและโรงเรียน จัดบอร์ดวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

6.) งานการเขียนข่าวและส่งภาพข่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ และสื่อต่าง ๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

7.) งานจัดทำแผ่นพับ, โปสเตอร์, ข่าวและบทความสารคดี วารสาร, จุลสาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่คณะผู้มาเยี่ยมและตรวจราชการ

8.) งานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งองค์กรและและหน่วยงานอื่น ๆ

9.) งานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อวิทยุกระจายเสียงต่อสาธรรณชน

10.) งานการจัดทำจดหมายข่าวสารทางสื่อต่างๆเพื่อเผยแพร่ไปยังโรงเรียนในสังกัด

11.) งานจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ตามโอกาสในงานต่างๆ

12.) งานจัดทำข่าว กิจกรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ และโรงเรียนในสังกัด ใน WEB PAGE

13.) งานทีมกลุ่มอำนวยการ

14.) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มอำนวยการ

นางรัชนีพร วงศ์ศรีแก้ว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง อ ๕ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้


1.) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลำดับที่ ๒

2.) งานเลือกตั้งของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.) งานสรรหาและแต่งตั้งประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายและอื่น ๆ เกี่ยวกับกลุ่มโรงเรียน

4.) งานเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล ประวัติ ของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่

5.) งานประสานเกี่ยวกับการขอความร่วมมือจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

6.) งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

6.1) โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

6.2) รับรองเงินเดือนการกู้เงิน ธ.อ.ส. และธนาคารกรุงไทย

6.3) จัดทำรายละเอียดการหักเงินชำระหนี้บุคคลที่สาม ในโครงการเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย ,เงินทุนหมุนเวียน(ธ.ก.ส.) และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

6.4) โครงการสวัสดิการประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ตาม พ.ร.บ. รวมถึงการจัดทำ ระบบหลักเกณฑ์ การชำระหนี้สวัสดิการเงินกู้ให้กับข้าราชการ

7.) การจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

7.1) งานคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี (KRS) และรายงานงานตามระบบ

7.2) ช่วยงานควบคุมภายใน

8.) งานเกี่ยวกับพระราชพิธี พิธีวันสำคัญต่างๆและงานที่เกี่ยวกับศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทั้งภาครัฐและเอกชน

9.) งานประสานภายในและภายนอกสำนักงาน

10.) งานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

11.) ช่วยงานการควบคุมการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานในสำนักงาน

12.) งานทีมกลุ่มอำนวยการ

13.) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มอำนวยการ

นางระพีพร เกิดกลาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง อ ๔ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้


1.) งานควบคุมการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ

1.1) การลาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

2.) งานการขออนุญาตและจัดเก็บหลักฐานการไปราชการของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ

3.) รับผิดชอบงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่ การรับ – ส่ง หนังสือราชการ และ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Obec, Smart Area) ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตามระบบแบบแผนนโยบาย ระเบียบงานสารบรรณ

4.) งานสำเนาประกาศ ระเบียบ ข้อราชการไม่เข้าฝ่ายใด

5.) งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

6.) ช่วยงานยานพาหนะ

7.) ช่วยงานการประชุมสำนักงานเขตพื้นที่

8.) การจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

8.1) ช่วยงานควบคุมภายใน

8.2) ช่วยงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9.) งานทีมกลุ่มอำนวยการ

10.) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หน้าหลัก กลุ่มอำนวยการ

นายทรงศิลป์ บุตรแก้ว ตำแหน่งหัวหน้าหมวดยานยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้


1.) ทำหน้าที่พนักงานขับรถราชการส่วนกลาง ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ หมายเลขทะเบียน กค 2717 อจ

2.) รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล รักษา รถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 2717 อจ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

3.) จัดทำรายงานการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางในความรับผิดชอบ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ในทุกกรณี

4.) งานทีมงานปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มอำนวยการ

5.) งานดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณบ้านพัก ผอ. สพป.อจ.

6.) งานดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย บริเวณอาคารโรงจอดรถ ด้านทิศตะวันตก และถนนด้านทิศตะวันตกจากบ้านพัก ผอ.สพป.อจ จนถึงอาคารผลิตเอกสาร

7.) จัดห้องประชุมใหญ่ (สพป. 1) เวลามีประชุมต่าง ๆ

8) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มอำนวยการ

นายสมโภชน์ ทาตาสุข ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้


1) ทำหน้าที่พนักงานขับรถราชการส่วนกลาง ประจำหมายเลขทะเบียน นข 1177 อจ

2) รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล รักษา รถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 1177 อจ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

3) จัดทำรายงานการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางในความรับผิดชอบ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

4) งานทีมงานปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มอำนวยการ

5) งานดูและความสะอาดเรียบร้อยบริเวณด้านหลังตึกอาคารสำนักงาน และถนนด้านหลังตึกสำนักงาน

6) จัดห้องประชุมใหญ่ (สพป. 1) เวลามีประชุมต่าง ๆ

7) งานช่วยงานการจัดส่งไปรษณีย์ ประสานงานธนาคาร และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ในเขตพื้นที่

8) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มอำนวยการ

นายอรุณ หน่อจันทร์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้


1) ทำหน้าที่พนักงานขับรถราชการส่วนกลาง ประจำหมายเลขทะเบียน นข 479 อจ

2) รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล รักษา รถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 479 อจ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

3) จัดทำรายงานการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางในความรับผิดชอบ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ในทุกกรณี

4) งานทีมงานปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มอำนวยการ

5) งานดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณอาคารโรงจอดรถส่วนกลางพร้อมทั้งบริเวณสนามบริเวณด้านข้างบ้านพัก ผอ.สพป.อจ ก่อนจะถึงอาคารจอดรถส่วนกลาง

6) งานดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณถนนด้านหน้าสวนหย่อมศาลาจิตไมตรี

7) จัดห้องประชุมใหญ่ (สพป.1 ) เวลามีประชุมต่าง ๆ

8) งานช่วยงานการจัดส่งไปรษณีย์ ประสานงานธนาคาร และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นในเขตพื้นที่

9) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มอำนวยการ

นายอดุลย์ มาลาอุตม์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้


1.) ทำหน้าที่พนักงานขับรถราชการส่วนกลาง ประจำหมายเลขทะเบียน บจ 5031 อจ

2.) รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล รักษา รถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ 5031 อจ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

3.) จัดทำรายงานการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางในความรับผิดชอบ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

4.) งานทีมงานปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มอำนวยการ

5.) งานดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโรงจอดรถยนต์รวมทั้งบริเวณด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (สพป. 1) ด้านทิศตะวันออก

6.) ดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมพร้อมตกแต่งสวนหย่อม บริเวณด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (สพป.1)

7.) จัดห้องประชุมใหญ่ (สพป.1 ) เวลามีประชุมต่าง ๆ

8.) งานช่วยงานการจัดส่งไปรษณีย์ ประสานงานธนาคาร และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นในเขตพื้นที่

9.) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มอำนวยการ

นายภักดี จูมดอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้


1.) ทำหน้าที่พนักงานขับรถราชการส่วนกลาง ประจำหมายเลขทะเบียน นข 478 อจ

2.) รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล รักษา รถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 478 อจ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

3.) จัดทำรายงานการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางในความรับผิดชอบ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบในทุกกรณี

4.) งานทีมงานปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มอำนวยการ

5.) ทำหน้าที่ดูแลความสะอาด และตกแต่งสวนหย่อม บริเวณศาลาพักร้อนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ตลอดจนภูมิทัศน์

6.) ทำความสะอาดบริเวณศาลาพักร้อน รวมทั้งระบบ ปิด-เปิดไฟฟ้าบริเวณโดยรอบศาลาทั้งหมด

7.) ช่วยดูแลระบบไฟฟ้า ประปา ปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีและปลอดภัย

8.) จัดห้องประชุมใหญ่ (สพป.1) เวลามีประชุมต่าง ๆ

9.) ทำหน้าที่ผลิตเอกสาร พร้อมดูแลอุปกรณ์การผลิต

10.) งานประดับตกแต่งประดับอาคารและพระบรมสาทิสลักษณ์ ในวันสำคัญและกิจกรรมวันสำคัญ

11.) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มอำนวยการ

นายจำรัส วงศ์โสภา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้


1.) ทำหน้าที่พนักงานขับรถราชการส่วนกลาง ประจำหมายเลขทะเบียน บก 5213 อจ

2.) รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล รักษา รถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บก 5213 อจ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

3.) จัดทำรายงานการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางในความรับผิดชอบ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบในทุกกรณี

4.) งานทีมงานปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มอำนวยการ

5.) ทำหน้าที่ดูแลความสะอาด อาคารสำนักงาน ชั้น 3

6.) ทำหน้าดูแลความสะอาดห้องน้ำด้านข้างห้องประชุมใหญ่ ( สพป. 1 )

7.) งานการจัดส่งไปรษณีย์ ประสานงานธนาคาร และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นในเขตพื้นที่

8.) ทำหน้าที่ผลิตเอกสาร พร้อมดูแลอุปกรณ์การผลิต

9.) ทำหน้าที่ดูแลความสะอาดและดูแลต้นไม้บริเวณด้านข้างประชุมใหญ่ ( สพป.1 ) ด้านทิศ ตะวันตกรวมไปด้านข้างห้องเก็บพัสดุ

10.) จัดห้องประชุมใหญ่ ( สพป.1 ) เวลามีประชุมต่าง ๆ

11.) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มอำนวยการ

นายสาริน อุ่นทอง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้


1.) ทำหน้าที่พนักงานขับรถราชการส่วนกลาง ประจำหมายเลขทะเบียน บจ 5032 อจ

2.) รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล รักษา รถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ 5032 อจ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

3.) จัดทำรายงานการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางในความรับผิดชอบ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบในทุกกรณี

4.)ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถประจำตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ หมายเลขทะเบียน กค 2717 อจ กรณีได้รับมอบหมาย

5.) งานทีมงานปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มอำนวยการ

6.) งานดูแลความสะอาด และตกแต่งสวนหย่อม บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สวนหย่อมบริเวณ เสาธง สวนหย่อมบริเวณพระพุทธรูป สวนหย่อมซุ้ม(การะเวก)

7.) งานดูแลความสะอาดถนนหน้าสำนักงาน และถนนด้านข้างทิศตะวันออกทั้งหมดจากศาลพระภูมิไปจนถึงถนนด้านข้างสวนหย่อมศาลาพักร้อน

8.) งานประดับตกแต่งประดับอาคารและพระบรมสาทิสลักษณ์ ในวันสำคัญและกิจกรรมวันสำคัญ

9.) จัดเตรียมห้องประชุม 1 และห้องประชุม 4 ควบคุมเครื่องเสียงห้องประชุมและเครื่องปรับอากาศ เตรียมความพร้อมให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

10.) ช่วยดูแลระบบไฟฟ้า ประปา ปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีและปลอดภัย

11.) งานช่วยงานการจัดส่งไปรษณีย์ ประสานงานธนาคาร และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นในเขตพื้นที่

หน้าหลัก กลุ่มอำนวยการ

นางบานเย็น ถือเกาะ ตำแหน่งแม่บ้าน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฎิบัติงาน ดังนี้


1.) ทำหน้าที่ดูและ รักษา ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้น 1 ห้องน้ำชั้น 1 และห้องน้ำชั้น ๓

2.) ดูแลรักษา ทำความสะอาดห้องประชุม 2 และ 3 รวมทั้งควบคุมเครื่องเสียงห้องประชุมและเครื่องปรับอากาศ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

3.) ดูแล ทำความสะอาดบ้านพัก ผอ.สพป.อำนาจเจริญ

4.) ดูแล ตรวจสอบ อาคารที่รับผิดชอบ เมื่อพบสิ่งที่ชำรุดให้รีบรายงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

5.) จัดเตรียมห้องประชุมใหญ่ ( สพป.1) เวลามีประชุม ต่าง ๆ

6.) ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มอำนวยการ

นางดวงดาว กองสิน ตำแหน่งแม่บ้าน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฎิบัติงาน ดังนี้


1.) ทำหน้าที่ดูแล รักษาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้องน้ำชั้น 2 และห้องน้ำชั้น ๓

2.) ดูแลรักษา ทำความสะอาดห้องประชุม 2 ห้องประชุม 3 รวมทั้งเครื่องเสียงห้องประชุมและ เครื่องปรับอากาศ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

3.) จัดเตรียมห้องประชุมใหญ่ (สพป. 1) เวลามีประชุมต่าง ๆ

4.) ดูแล ทำความสะอาดบ้านพัก ผอ.สพป.อำนาจเจริญ

5.) ดูแล ตรวจสอบ อาคารที่รับผิดชอบ เมื่อพบสิ่งที่ชำรุดให้รีบรายงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

6.) ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายไชยา วิริยะกุล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๒2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบงานและปฏิบัติงาน ดังนี้


1.) งานกำหนดแผนปฏิบัติงาน การบังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งปรับแผนการปฏิบัติงานหรือพัฒนาวิธีการดำเนินงานของกลุ่มงานในความรับผิดชอบ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งของบุคลากรทางการศึกษา ตาม ม.๓๘ ค (๒) หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ รวมถึงให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

2.) งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์และวางแผนงานบุคคล การสรรหา บรรจุแต่งตั้งและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ การประเมินผลงานให้เลื่อนและแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมให้ศึกษาต่อ จัดทำทะเบียนประวัติ การรับราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู การเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ การดำเนินการทางวินัย การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายและระเบียบแบบแผนตรวจสอบเอกสารนิติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการ การประชุมองค์คณะใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

3.) วางแผนและกำหนดแผนในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา

4.) งานรายงานผลปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการดำเนินงานรวมทั้งนำเสนอข้อมูลและ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน ในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา

5.) งานเป็นผู้แทนของกลุ่มบริหารงานบุคคล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ด้านบริหารงานบุคคล และ คณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

6.) งานเป็นวิทยากร และผู้อภิปรายเกี่ยวกับวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลหรืองานในความ รับผิดชอบ

7.) งานสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลเสนอผู้บังคับบัญชา

8.) ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.ในเรื่องที่ได้รับมอบอำนาจไว้แล้ว

9.) งานโครงการพิเศษเฉพาะเรื่อง

10.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายศุภลักษณ์ แพทย์รักษา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๓4 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน กลุ่มงานวินัยและนิติการ ดังนี้


1.) งานรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานวินัย และนิติการ

2.) งานส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.) งานให้ความช่วยเหลือ แนะนำปรึกษาแนวทางในการสู้คดีต่างๆแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและตีความวินิจฉัยข้อกฎหมาย

4.) งานตรวจสอบดำเนินการจัดทำนิติกรรม หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

5.) งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาหรืออื่นแล้วแต่ กรณี

6.) งานสืบสวนสอบสวนและพิจารณาดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.) การสั่งพักราชการ และการให้ออกจากราชการไว้ก่อน

8.) งานอุทธรณ์ และร้องทุกข์

9.) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกัญชิสา ช่วงชิง ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๓5 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน กลุ่มงานวินัยและนิติการ ดังนี้


1.) งานสารบรรณกลุ่มงานวินัยและนิติการ

2.) งานรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานวินัย และนิติการ

3.) งานส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4.) งานให้ความช่วยเหลือ แนะนำปรึกษาแนวทางในการสู้คดีต่างๆแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและตีความวินิจฉัยข้อกฎหมาย

5.) งานตรวจสอบดำเนินการจัดทำนิติกรรม หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

6.) งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาหรืออื่นแล้วแต่ กรณี

7.) งานสืบสวนสอบสวนและพิจารณาดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.) การสั่งพักราชการ และการให้ออกจากราชการไว้ก่อน

9.) งานอุทธรณ์ และร้องทุกข์

10.) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางฟ้าหยาด พรหมกาล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 23 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ดังนี้


1.) ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ลำดับที่ 2 เมื่อผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้ทำหน้าที่แทน ลำดับที่ 1 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และไปราชการ

2.) งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

3.) งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

4.) งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำปี

5.) งานการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปี

6.) งานตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ/อัตราค่าจ้างประจำข้ามหน่วยเบิก

7.) งานจัดทำบัญชีปรับพอกถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างเพิ่มเติม

8.) งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจำปี

9.) งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติมระหว่างปี

10.) งานจัดทำหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน

11.) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

12.) งานจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์

13.) งานจัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่าย ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์

14.) งานจัดทำทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

15.) งานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และส่งเงินชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

16.) งานขอแก้ไขคำผิดในราชกิจจานุเบกษา

17.) งานขอเสนอเครื่องราชย์ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์

18.) งานขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพรราชทานเพลิงศพ การขอพรราชทานดิน การขอพรราชทานหีบศพ

19.) งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

20.) การเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจำ

21.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอุทุมพร บุตรแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน ดังนี้


1.) การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/ราชการชายแดน

2.) งานขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3.) การขอหนังสือรับรอง

4.) การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ

5.) งานยกเว้นการรับราชการทหาร

6.) งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

7.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวพัฒนาพร เงินหมื่น ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 33 ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ดังนี้


1.) งานขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลุกจ้างกรณีเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด

2.) งานดำเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3.) งานดำเนินการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

4.) งานดำเนินการให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

5.) งานขอรับเงินรางวัลประจำปี

6.) งานดำเนินการขอถือจ่ายตอบแทนรายเดือน

7.) งานขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.) การจัดทำแฟ้มประวัติ ก.พ.๗

9.) งานจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปลี่ยนแปลง

10.) การแก้ไขวันเดือนปีเกิด

11.) งานเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลในทะเบียนประวัติ

12.) การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ

13.) งานบันทึกวันลาประจำปีในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำ

14.) งานดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการ ทุกกรณี

15.) งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ

16.) งานรับสมัครสมาชิก (กสจ.)

17.) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายชุมพร ไชยงาม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 25 ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้


1.) ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ลำดับที่ ๑ เมื่อผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

2.) งานจัดประชุม อกศจ.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

3.) งานจัดประชุม กศจ.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

4.) งานจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลของ สพป.อำนาจเจริญ

5.) งานจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลของ ศธจ.อำนาจเจริญ

6.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเขมพิชญ์ บั้งทอง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๒6 ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ดังนี้


1.) งานรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้านวางแผนอัตรากำลังการกำหนดตำแหน่ง

2.) งานควบคุมตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว

3.) งานควบคุม ตรวจสอบบัญชีรายละเอียดอัตรากำลังครู นักเรียน

4.) งานดำเนินการวางแผนอัตรากำลังและระบบงาน การกำหนดตำแหน่งและ การเปลี่ยนเงื่อนไข ตำแหน่ง

5.) งานดำเนินการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการทุกประเภท

6.) งานดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราข้าราชการเกษียณอายุ

7.) ตรวจสอบและกลั่นกรองงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

8.) ตรวจสอบและกลั่นกรองการดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะทุกระดับ

9.) งานดำเนินการจัดทำข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน

10.) งานดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)

11.) งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ 3 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

12.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางศิริญา วงศ์พิจิตร ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 29 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ดังนี้


1.) งานดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญพิเศษ

2.) งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ 3 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

3.) รายงานข้อมูลเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4.) งานประเมินค่างานขอกำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

5.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวทัศนีย์ ผาใหญ่ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๓0 มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงาน กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ดังนี้


1.) งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

2.) งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.) งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร

4.) งานตัดโอนอัตรากำลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจำ

5.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางพิสมัย ศรีแก้ว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ.28 มีหน้าที่ รับผิดชอบงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ดังนี้


1.) งานฝึกอบรมและพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง

2.) การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ

3.) งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ต่างประเทศ

4.) งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกมลชนก ไพรสณฑ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไปมีหน้าที่ รับผิดชอบงาน ดังนี้


1.) งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้

1.1) ดำเนินการรับ – ส่งหนังสือราชการภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล

1.2) งานดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล

2.) งานประสาน

2.1) งานประสานขอความอนุเคราะห์วิทยากร

2.2) ประสานเข้าอบรม ประชุม สัมมนาของข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา

3.) งานสารบรรณกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

4.) งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.) โครงการพิเศษเฉพาะเรื่อง

6.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวรายุทธ เมืองพิล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 32 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดังนี้


1.) งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราว

2.) งานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

3.) งานสรรหาพนักงานราชการ

4.) งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.) งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ

6.) งานดำเนินงานตามมาตรากำหนดอัตรากำลังภาครัฐ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)

7.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มนโยบายและแผน

นางบุญเปรียบ สนั่นเมือง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง อ 40 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้


1.) ควบคุม ติดตาม กำกับ ตรวจสอบ สอดส่อง ดูแลให้คำปรึกษาเสนอแนะ แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน และประเมินผลการดำเนินงานในกลุ่มนโยบายและแผน ดังนี้

1.1) กลุ่มงานธุรการ

1.2) กลุ่มงานนโยบายและแผน

1.3) กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

1.4) กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

1.5) กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน

2.) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

3.) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น

4.) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน

5.) ดำเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หน้าหลัก กลุ่มนโยบายและแผน

นายวิษณุ เพชรพิมพ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง อ 39 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้


1.) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้

2.) งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ

2.1) แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้ง งบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ

2.2) วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณงบลงทุนของสถานศึกษาและสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา

2.3) ตรวจสอบ กลั่นกรอง คำของบประมาณงบลงทุนของสถานศึกษาตามกรอบวงเงินงบประมาณ รายจ่ายระยะปานกลาง เพื่อเสนอเขตพื้นที่การศึกษา

2.4) กำหนดเป้าหมาย ผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพร่วมกับสถานศึกษา

2.5) จัดทำคำของบประมาณและกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง เสนอขอความ เห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

2.6) วิเคราะห์ ตรวจสอบ ความเหมาะสม จัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) ค่าขยายเขตและปรับปรุง ติดตั้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา

3.) งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย

3.1) แจ้งให้สถานศึกษา กลุ่ม หรือหน่วยงานภายในทุกแห่งสำรวจและรายงานข้อมูล

3.2) วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย แผนงาน/งาน/โครงการที่ ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

3.3) จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย/เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง

4.) งานบริหารงบประมาณ

4.1) ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และรายงานจาก สถานศึกษา

4.2) วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผลต่อเงื่อนไข ความสำเร็จของงาน/โครงการภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภท งบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย

4.3) กำหนดหลักเกณฑ์/แนวทางและจัดสรรเงินเหลือจ่ายตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม

4.4) เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่ายและแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ

4.5) เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ

4.6) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.7) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

5.) การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

5.1) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจำปี เพื่อให้เป็นแนว ทางการดำเนินงานของหน่วยงาน

5.2) การกำหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณของหน่วยงานและ ยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ

5.3) การกำหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะแนว ทางการดำเนินงานให้สถานศึกษา

5.4) จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหาร งบประมาณและแผนปฏิบัติ เพื่อจัดทำเอกสารแผนฉบับร่างเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อขอความเห็นชอบ

5.5) ติดตามประเมินผลและรายงานทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา

6.) งานประสานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น

6.1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกสำหรับการ ดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา

6.2) วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอ ฯ เพื่อมิให้มีความซ้ำซ้อนใน รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด

6.3) รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากร ทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

7.) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มนโยบายและแผน

นางสุคนธมาศ บุปผาชาติ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง อ 41 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้


1.) ศึกษา วิเคราะห์ การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้แก่ พนักงานราชการ เงินเดือนเต็มขั้น

1.1) ประสานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพื่อนำข้อมูล ประกอบการจัดตั้งงบประมาณเสนอไปยัง สพฐ.

1.2) ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณไปยัง สพฐ.

1.3) ดำเนินการจัดสรรงบประมาณงบบุคลากร

1.4) แจ้งผลการจัดสรรให้สถานศึกษาและกลุ่มที่เกี่ยวข้องทราบ

2.) ศึกษา วิเคราะห์ งานจัดตั้งและการจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้แก่ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน ค่าเช่าบ้าน ค่าพาหนะนักเรียน ครูอัตราจ้างชั่วคราวทุกประเภท ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง ธุรการโรงเรียน

2.1) ดำเนินการจัดตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลเพื่อเสนอขอจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณงบ ดำเนินงานทุกประเภท

2.2) แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณงบบุคลากร

2.3) แจ้งผลการจัดสรรให้สถานศึกษาและกลุ่มที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการ

3.) ศึกษา วิเคราะห์การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

3.1) แจ้งสถานศึกษาสำรวจนักเรียนยากจน

3.2) รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและรายงาน สพฐ.

3.3) ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

3.4) แจ้งผลการจัดสรรให้สถานศึกษาและ สพฐ.

4.) ศึกษา วิเคราะห์การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนรายหัว)

4.1) แจ้งสถานศึกษาสำรวจข้อมูลนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4.2) รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและรายงาน สพฐ.

4.3) ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนรายหัว)

4.4) กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการดำเนินงาน

5.) ศึกษาวิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

6.) การรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภคในการติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายทางเว็บไซต์ของ สพฐ.

7.) การรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทางเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ

8.) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวสุวลี ขันธุปัทม์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง อ 44 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้


1.) งานจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.1) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียน การรับ และโอนสถานศึกษา

1.2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึง บริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด

1.3) จัดทำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

1.4) ดำเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอความ เห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และโอนสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

1.5) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน

2.) งานจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี และแผนชั้นเรียนเต็มรูป เพื่อวางแผนการรับนักเรียน

3.) งานการของบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น

4.) งานประสาน และติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูล พชช

5.) งานโครงการโรงเรียนประชารัฐ

5.1) ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.2) จัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

5.3) งานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐสู่การปฏิบัติร่วมกับกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล การจัดการศึกษา

5.4) รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ

6.) ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มนโยบายและแผน

นายมังกร พลพวก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง อ 42 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้


1.) งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.

1.1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2) จัดทำแผน กำกับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแผน กำกับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อกำกับ ติดตามเร่งรัดให้มีการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้ในแผน

1.3) จัดทำเครื่องมือกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้มีความครอบคลุม ชัดเจนและ สะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง

1.4) จัดทำรายงาน การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการ ตรวจราชการแบบบูรณาการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจราชการและนโยบายที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน

1.5) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษาและจัดทำข้อสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชน

2.) งานติดตามและรายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี

2.1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนัก นายกรัฐมนตรี

2.2) การประสานแผนการติดตามกำกับนิเทศและตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบาย และแผน

2.3) จัดทำรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการ ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

2.4) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา

2.5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน

2.6) สรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.) งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

3.1) ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยุทธ์ของ สพฐ.

3.2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

3.3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน

3.4) สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมิน สพฐ.

3.5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงพัฒนางาน

3.6) สรุปผลและรายงานผล

4.) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวมณีจันทร์ ดีสุดหา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง อ ๔๓ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้


1.) ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1.1) ศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทำรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ

1.2) ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดทำรายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องนำไปพัฒนางานองค์กร

1.3) สรุปผลการดำเนินงาน

2.) ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.1) ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

2.2) สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

2.3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม

2.4) สรุปผลการประเมินผล เสนอผู้บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่พิจารณา

2.5) รายงานผลการประเมิน

3.) งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.1) ศึกษาสภาพการดำเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.2) ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน

3.3) ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.4) จัดทำกรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานให้เหมาะสมสอดคล้อง กับความต้องการของหน่วยงาน

4.) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง อ 46 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้


1.) งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.1) ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารแห่งชาติและ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษา

1.3) จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้และ ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของเขตพื้นที่การศึกษา

1.4) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.) งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Education Management Information System EMIS)

2.1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย โปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บ ข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข เช่น โปรแกรมนักเรียนรายบุคคล (DMC), โปรแกรม ข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (M-OBEC, B-OBEC) โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (EMIS)

2.2) จัดทำข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหาร ให้ครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบ

2.3) นำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารในรูปแบบเอกสารและบนเครือข่ายเว็บไซต์ จัดทำ สารสนเทศทางการศึกษาประจำปี

2.4) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง

2.5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี สำหรับการปรับปรุงพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร

3.) งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.1) วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร/นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น Computer, Server, Scanner, Printer, Software และอื่นๆ

3.2) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ทั้ง Hardware และ Software

3.3) พัฒนาหรือร่วมพัฒนากับกลุ่มงานอื่นและสถานศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ กำหนดรูปแบบ แนวทางการจัดระบบฐานข้อมูล จัดทำคู่มือการใช้ งาน ทดลองใช้ประเมินผล และฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรผู้ใช้งาน

3.4) ประสานการจัดหาทรัพยากร/นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.5) จัดให้มีการใช้และบำรุงรักษาทรัพยากร/นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.) งานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Network)

4.1) การจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด

4.2) พัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการและสนับสนุนให้ สถานศึกษามีการใช้เครือข่ายในรูปแบบต่างๆ เช่น ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ ให้ความช่วยเหลือ แนะนำการใช้งานเครือข่ายและการใช้งานโปรแกรมต่างๆ

4.3) ติดตั้งระบบเครือข่าย ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีระบบป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯ ที่อาจ จะเกิดขึ้น

4.4) กำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

5.) งานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา

6.) งานศูนย์บริการ ICT ของสำนักงานเขตพื้นที่

7.) งานจัดทำเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ความรู้ แนะนำวิธีการนำเสนอข่าวสารทางเว็บไซต์แก่บุคลากร

8.) งานจัดทำสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9.) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มนโยบายและแผน

นางมาลินี วายทุกข์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง อ 45 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้


1.) งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1.1) ศึกษาระบบติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2) งานถ่ายโอนการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นของสถานศึกษาในสังกัด

2.) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน องค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการ

2.1) ศึกษาแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.2) จัดทำรวบรวมข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค์ในการจัดการศึกษา เสนอต่อองค์คณะบุคคลเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.) การของบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น

4.) งานประสานและให้บริการ

4.1) ประสานงานกลุ่มอื่นในสำนักงานและกลุ่มงานภายในกลุ่มงานหน่วยงานและ สถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน

4.2) ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

4.3) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ

5.) งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม

5.1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านโยนบายและแผนและข้อมูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5.2) จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5.3) จัดประชุมและจัดทำรายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน

5.4) สรุปและจัดทำรายงานผลการประชุมแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

6.) งานสวัสดิการกลุ่มงานขออนุญาตออกนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

7.) งานประสานการขอออกค่ายของนักศึกษา

8.) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวประภากมล ขันธุปัทม์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง อ 47 มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้


1.) งานสารบรรณ

1.1) นำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือ

1.2) รับ–ส่งหนังสือราชการตามระบบที่กำหนด โดยจัดทำและพัฒนากำกับดูแลการรับ-ส่งหนังสือ ด้วยระบบ e-office, AMSS,SMSS,e-filling กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องทราบ

1.3) ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซต์ ในกลุ่มนโยบายและแผน และควบคุมการส่ง หนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและแผน

1.4) ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ ของสำนักงานเขตพื้นที่และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน

1.5) สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการเพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

2.) งานประสานงานและให้บริการ

2.1) ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงานและกลุ่มงานภายในกลุ่ม หน่วยงานและสถานศึกษา ในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน

2.2) ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

2.3) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ

3.) งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม

3.1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผนและข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.2) จัดรวบรวมข้อมูลฃ่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.3) จัดประชุมและจัดทำรายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน

3.4) สรุปและจัดทำรายงานผลการประชุมแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

4.) งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม

4.1) ศึกษาวิเคราะห์ ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ

4.2) การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

4.3) แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้

4.4) สรุปและรายงานผล

5.) งานสวัสดิการกลุ่ม งานขออนุญาตออกนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6.) ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อรวบรวมเป็นสารสนเทศทางการศึกษา

6.1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย โปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บ ข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข เช่น โปรแกรมนักเรียนรายบุคคล (DMC), โปรแกรม ข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (M-OBEC, B-OBEC) โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (EMIS) โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา SchoolMIS

6.2) งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EMIS)

6.3) จัดทำข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหาร ให้ครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบ

6.4) นำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารในรูปแบบเอกสาร และบนเครือข่ายเว็บไซต์ จัดทำ สารสนเทศทางการศึกษาประจำปี

6.5) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง

6.6) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี สำหรับการปรับปรุงพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร

7.) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวพัชริดา วงษ์หาญ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี้


1.) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.) ให้บริการและสนับสนุนให้สถานศึกษามีการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบต่างๆ บนเครือข่าย เช่น ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ ให้ความช่วยเหลือแนะนำการใช้งานเครือข่ายและการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

3.) งานติดตั้งระบบ ปรับปรุงพัฒนาระบบ Internet และ ICT ของสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

4.) จัดทำเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ความรู้แนะนำวิธีการนำเสนอข่าวสารทางเว็บไซต์ การจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มต่างๆ

5.) งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

6.) จัดทำข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหาร ให้ครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบ

7.) นำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารในรูปแบบเอกสารและบนเครือข่ายเว็บไซต์ จัดทำสารสนเทศทางการศึกษาประจำปี

8.) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง

9.) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี สำหรับการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร

10.) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางนิภาพร ไพรสณฑ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เลขที่ อ ๔๘ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้


1.) กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่ในประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

2.) ตรวจสอบ กลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ก่อนนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจ

3.) งานติดตั้งระบบ ปรับปรุงพัฒนาระบบ Internet และ ICT ของสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

4.) จัดทำเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ความรู้แนะนำวิธีการนำเสนอข่าวสารทางเว็บไซต์ การจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มต่างๆ

5.) งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

6.) จัดทำข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหาร ให้ครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบ

7.) นำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารในรูปแบบเอกสารและบนเครือข่ายเว็บไซต์ จัดทำสารสนเทศทางการศึกษาประจำปี

8.) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง

9.) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี สำหรับการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร

10.) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสุปราณี แป้นนอก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๕๙ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานธุรการในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้


1.) งานการจัดทะเบียนหนังสือราชการ

2.) งานทำรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม

3.) งานประชุมของกลุ่ม

4.) งานจัดกิจกรรม ๕ ส ของกลุ่ม

5.) งานเวียนหนังสือ คำสั่ง กำหนดการ การประชาสัมพันธ์ สมุดบันทึกทะเบียนต่างๆ

6.) งานระบบเครือข่าย ICT และดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของกลุ่ม

7.) งานระบบ e-office ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

8.) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางธรพร วรวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เลขที่ อ ๕๑ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่ ๒ กำกับการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาในกลุ่มงาน และมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้


1.) งานการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

1.1) ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา

1.2) ประกาศจัดสรรโอกาสทางการศึกษา

1.3) การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน

1.4) งานการขอเพิ่มห้องเรียน/เพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้อง

1.5) การประกวดท่องพุทธวจน

1.6) งานแข่งขันตอบคำถามและมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทย

1.7) งานโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

1.8) งานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สสวท.)

1.9) งานประกวดแข่งขันต่างๆ

1.10) งานแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย

1.11) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

1.12) การประกวดการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์

1.13) งานสอบธรรมสนามหลวง

1.14) งานศูนย์ธรรมศึกษา หนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียน

2.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายชาตรี อุปาละ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เลขที่ ๕๒ ทำหน้าที่หัวหน้า กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการและกองทุนเพื่อการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่ ๔ กำกับการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาในกลุ่มงานและรับผิดชอบ ดังนี้


1.) งานทุนการศึกษา

2.) งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ.

3.) งานสิทธิเด็กและสวัสดิการความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

4.) งานจราจรและความปลอดภัย

5.) งานตรวจร้านเกม และสถานบริการ

6.) งานคุ้มครองเด็กและช่วยเหลือนักเรียน

7.) งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

8.) งานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

9.) งานป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ในสถานศึกษา

10.) งานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

11.) งานทักษะชีวิต

12.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายจำรัส แสงเผิ่น ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เลขที่ อ ๕๖ ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้


1.) งานประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

2.) งานประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

3.) งานกีฬาและนันทนาการ

4.) งานการจัดงานวันเด็กประจำปี

5.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการและกองทุนเพื่อการศึกษา

หน้าหลัก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายสมเดช ภานุสถิตย์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เลขที่ อ ๔๙ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่ ๑ กำกับการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาในกลุ่มงาน และมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้


1.) ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน และงานกิจการนักเรียนอื่น

2.) งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ/เนตรนารี

3.) งานส่งเสริมกิจการยุวกาชาด

4.) งานสหกรณ์ในโรงเรียน

5.) งานส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน

6.) งานโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนในพระอุถัมภ์

7.) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางพรพิศ กาญจนีย์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เลขที่ อ ๕๔ ปฏิบัติงานใน กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้


1.) ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

2.) การย้าย จำหน่ายนักเรียน การผ่อนผันการเข้าเรียน

3.) งานส่งและเสริมสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ

4.) งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5.) งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

6.) การสำรวจนักเรียนที่คาดว่าเรียนต่อ/ไม่เรียนต่อมัธยมต้น

7.) งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียน

8.) งานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

9.) การพัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียน IQ EQ

10.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางนิลวรรณ พรมเสนา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนายการ เลขที่ อ ๕๓ ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้


1.) งานส่งเสริมกำกับติดตามการรับนักเรียนของสถานศึกษา

2.) งานตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียน

3.) รายงานการรับนักเรียน

4.) การเปิดห้องเรียนพิเศษ

5.) การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน

6.) การติดตามนักเรียนให้ได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ

7.) การดำเนินงานอื่นตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

8.) งานส่งเสริมนักเรียนให้ได้เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

9.) การสำรวจนักเรียนที่คาดว่าเรียนต่อ/ไม่เรียนต่อมัธยมปลาย

10.) งานจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

11.) การดำเนินงานด้านโอกาสทางการศึกษา

11.1) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

11.2) งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการสึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

11.3) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ

11.4) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาปกครองท้องถิ่น

11.5) งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

12.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายธนิต อุทิตสาร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เลขที่ อ ๕๐ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่ ๒ กำกับการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาในกลุ่มงาน และมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้


1.) งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

2.) งานความมั่นคงความสงบเรียบร้อย

3.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางละม่อม อดกลั้น ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เลขที่ อ ๕๕ ปฏิบัติงานในกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการและกองทุนเพื่อการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้


1.) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2.) งานกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ

3.) งานทุนหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

4.) งานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า

5.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

นายณิรุจฒ์ สนั่นเมือง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง อ ๑๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้


1.) กำกับ ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ในประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ดังนี้

1.1) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน

1.2) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี

1.3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ

1.4) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานสินทรัพย์

1.5) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการของกลุ่ม

2.) ตรวจสอบ กลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตัดสินใจ

3.) ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบและเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อให้งานสำเร็จเรียบร้อยตามนโยบายอย่างมีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

4.) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญทางการเงิน บัญชี พัสดุ และสินทรัพย์ แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและข้อกำหนด

5.) วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงาน มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

6.) ประสานการทำงานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงาน หรือหน่วยงานอื่นในระดับสำนักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

7.) ชี้แจงให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน

8.) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุและสินทรัพย์ หรืออำนวยการถ่ายทอดฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

9.) กำหนดแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การพัสดุและสินทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

10.) ประเมินและสรุปผลการจัดทำคำขอ เพื่อกำหนดงบประมาณประจำปีในทุกหมวดรายจ่าย

11.) ควบคุมการรวบรวมข้อมูลทางด้านงานพัสดุ เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ

12.) กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. และ ระเบียบฯ กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง

13.) ควบคุมการจัดทำรายละเอียด เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ บัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน แยกประเภทวัสดุ เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

14.) กำหนดแนวทางการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน

15.) กำหนดแนวทางการจำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด

16.) วินิจฉัยข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน บริหารงานบัญชีและบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น

17.) งานรับผิดชอบในการเก็บรักษา GFMIS Smart Card ที่ใช้อนุมัติ ตลอดทั้งกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนปฏิบัติการอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

18.) งานสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เสนอผู้บังคับบัญชา

19.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

นางสาวสุนันทา จารุจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง อ 13 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้


1.) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม คนที่ 2 ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2.) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงิน แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรม และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด

3.) วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน เช่น การจัดสรรงบประมาณ การรับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน การตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับและจ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงิน ขององค์กรมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ

4.) ให้คำแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินที่ตนมีความรับผิดชอบ หรืออำนวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.) งานที่เกี่ยวกับเงิน บำเหน็จ-บำนาญ และเกี่ยวกับผู้รับบำเหน็จ-บำนาญ ในทุกกรณี (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) ตามระเบียบฯ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน (ขอรับเงิน / เบิกเงิน / บันทึกข้อมูล / รายละเอียดการหักเงิน / จัดทำคำร้อง / นายทะเบียนฯ

6.) งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนจ้างครูทั้งระบบ และเงินประกันสังคม 18 อัตรา และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างครูทั้งระบบ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7.) งานเบิกค่าตอบแทนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ และเงินประกันสังคม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างบุคลากรด้านวิทย์-คณิตฯ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8.) เบิก-จ่ายเงินในระบบ GFMIS / และเบิกเงินตามเอกสารหลักฐานที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ตรวจเสนอและได้รับการอนุมัติเอกสารแล้ว

9.) รับรองเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงินให้กับข้าราชการครูและบุคลากรฯ

10.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

นางจิรภาภรณ์ ไชยกุล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง อ 18 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้


1.) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรม และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด

2.) วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3.) ให้คำแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ หรืออำนวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.) งานจัดทำ / สรุปรายการเงินเดือน / เงินประจำตำแหน่ง / เงินวิทยฐานะ / เงินค่าตอบแทนรายเดือน / เงินเพิ่มค่าครองชีพ / ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ / เบี้ยเสี่ยงภัย / ปรับวุฒิ ปรับพอก / เงินเดือนเต็มขั้น และค่าจ้างประจำ และเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินเดือนและค่าจ้างประจำตามระเบียบฯ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่ง สพฐ.ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ พร้อมแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

5.) งานจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5110) พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่กำหนด

6.) งานเบิก-จ่าย เงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม

7.) งานเบิก-จ่าย เงินค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง พร้อมเงินประกันสังคม 95 อัตรา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างนักการภารโรง 95 อัตรา ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8.) งานจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ และจัดทำแบบ ภ.ง.ด. 1ก (พิเศษ) ให้กับผู้มีเงินได้และจัดส่งสรรพากรพื้นที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด

9.) งานจัดทำเรื่องขอรับเงิน ฌ.ส.อ. กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ถึงแก่กรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ฌ.ส.อ.

10.) งานเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ตามเอกสารหลักฐานที่อนุมัติแล้ว และหรือนำเช็คโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับผ่านธนาคาร จ่ายเงินสดให้กับผู้มีสิทธิ พร้อมรวบรวมเอกสารการจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อบันทึกบัญชี ตามระเบียบฯ

11.) รับรองเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงินให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

12.) เบิก-จ่ายเงินในระบบ GFMIS / และเบิกเงินตามเอกสารหลักฐานที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ตรวจเสนอและได้รับการอนุมัติเอกสารแล้ว

13.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

นางธนิศร พัฒนราช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง อ 15 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้


1.) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน

2.) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด

3.) วางแผน ประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ

5.) งานเบิก – จ่าย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณเบิกแทนกัน และเงินงบประมาณจังหวัด (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ / ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม / ค่าใช้จ่ายประชุมราชการ / ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน /ค่าเบี้ยประชุม / เงินยืมราชการ / ค่าตอบแทนล่วงเวลา / ค่าตอบแทนอื่นๆ ) ตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

6.) งานเบิกเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ / เงินงบประมาณเบิกแทนกัน / เงินงบประมาณจังหวัด เพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ตามเอกสารส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ

7.) งานเบิก-จ่าย ค่าตอบแทนจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พร้อมเงินประกันสังคม 122 อัตรา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

8.) งานเบิก-จ่าย ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือน/ประกันสังคม แก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 27 อัตราและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ

9.) เบิก-จ่ายเงินในระบบ GFMIS / และเบิกเงินตามเอกสารหลักฐานที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ตรวจเสนอและได้รับการอนุมัติเอกสารแล้ว

10.) รับรองเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงินให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

11.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

นางวราภรณ์ สายสมคุณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง อ 17 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้


1.) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม คนที่ 3 ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2.) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน

3.) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด

4.) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ

5.) ตรวจสอบประเมินผลและแก้ปัญหา รายงานทางการเงินและบัญชีและการปฏิบัติงานอื่น ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน และรายงานการเงินและบัญชีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดให้เป็นปัจจุบัน

6.) งานจัดทำรายงานทางการเงินทุกรายงาน ทั้งระบบมือและในระบบ GFMIS ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนด พร้อมรับผิดชอบรายงานทางการเงินที่สถานศึกษาส่งมาให้ตรวจสอบ

7.) งานปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้องในระบบมือ และในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตามระเบียบและตัวชี้วัดของ สพฐ. เช่น ปรับปรุงกิจกรรมย่อย และอื่น ๆ

8.) งานตรวจสอบ แก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี ปิดบัญชี ในระบบมือและในระบบ GFMIS

9.) งานระบบ GFMIS (ตรวจสอบงบทดลอง / ล้างบัญชีพักสินทรัพย์ / บันทึกรับ-จ่าย เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ / ปรับปรุงบัญชีในระบบ / ล้างลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ / โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ )

10.) งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบ เงินงบประมาณที่ได้รับโอนเงินจาก สพฐ. และหน่วยงานอื่นๆ พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

11.) งานวิเคราะห์รายการ / จัดทำใบสำคัญการลงบัญชีที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

12.) งานบันทึกรายการทางบัญชี ในทะเบียนที่เกี่ยวข้อง (เงินสด / เงินฝากธนาคาร / เงินฝากคลัง / เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบมือและระบบ GFMIS

13.) งานจัดทำทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

14.) รับรองเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงินให้กับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

15.)ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

นางศรีอำนาจ พันธ์พิบูลย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง อ 21 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้


1.) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม คนที่ 4 ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2.) จัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ทำรายงานเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน

3.) ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ให้มีความถูกต้องเรียบร้อย และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต

4.) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

5.) บริการข้อมูล ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ แก่ผู้บังคับบัญชา บุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ ให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

6.) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ หรืออำนวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.) ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุประจำหน่วยงาน

8.) งานจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน การก่อหนี้ผูกพัน การทำสัญญาหรือข้อตกลง ตรวจสอบหลักฐานที่จะเบิกจ่ายของ สพป. ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทุกงบรายจ่าย

9.) งานเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ/การขอใช้ที่ราชพัสดุ/ การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปกครองดูแล บำรุงรักษา การใช้ และจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545

10.) งานตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนในสังกัดส่งเบิกตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทุกงบรายจ่าย

11.) งานจัดทำและดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี / จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบัน/ตามระเบียบ

12.) งานตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา ให้กับหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด

13.) งานที่เกี่ยวกับงบพัฒนาจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง (งบประมาณที่รับจากจังหวัด)

14.) งานที่เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (การตรวจสอบพัสดุ/การับ-จ่าย และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ควบคุม ดูแล การเบิกจ่ายพัสดุในคลังพัสดุ)

15.) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นายทรงวุฒิ มีศิริ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๐ (๑๑๙) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้


1.) ควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง นโยบายของกระทรวง ทบวง กรมและมติคณะรัฐมนตรี พิจารณา กลั่นกรอง ให้ความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา

3.) ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหาร การจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา

4.) รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5.) ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการศึกษาปฐมวัย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

6.) ปฏิบัติงานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

7.) ฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา

8.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นางอมลณัฐ แก้วกอง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๘ (๑๖) มีหน้าที่รับผิดชอบและ ปฏิบัติงาน ดังนี้


1.) ปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.) ปฏิบัติงานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ศีลธรรม)

4.) ปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนสุจริต

5.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

6.) ปฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา

7.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นางลำพูล วังทอง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๕(๑๓๓) มีหน้าที่ รับผิดชอบ และปฏิบัติงานดังนี้


1.) ปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.) ปฏิบัติงานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้การศึกษา ปฐมวัย

3.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

4.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

5.) ปฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา

6.) ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

7.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นางพิศประภา โสดาภักดิ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๔(๑๓๒) มีหน้าที่ รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้


1.) ปฏิบัติงานทดสอบทางการศึกษาการวัดประเมินผลระดับท้องถิ่น (LAS) และข้อสอบกลาง

2.) ปฏิบัติงานพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาและพัฒนาคลังข้อสอบระดับท้องถิ่น

3.) ปฏิบัติงานการส่งเสริมระบบงานสารสนเทศของงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา

4.) ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

5.) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย รูปแบบ วิธีการ ในการพัฒนาแนวทางวัดผลและประเมินผล ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

6.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

7.) ปฏิบัติงานส่งเสริม และพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครชาวต่างชาติ

8.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

9.) ปฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา

10.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นายธีรวัฒน์ สังข์สาลี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๙ (๑๒๗) มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้


1.) ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2.) ปฏิบัติงานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา

3.) ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

4.) ปฏิบัติงานส่งเสริมการใช้และโครงการพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียน

5.) ปฏิบัติงานและส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ

6.) ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาโครงการห้องสมุดมีชีวิตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาและสถานศึกษา

7.) ปฏิบัติงานและส่งเสริมการจัดทำเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

8.) ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

9.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

10.) ปฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา

11.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๓ (๑๑๓) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงาน ดังนี้


1.) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๖

2.) ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และพิจารณา กลั่นกรอง ให้ความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัย สั่งการ ก่อนนำเสนอ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา

3.) ปฏิบัติงานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

4.) ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

5.) ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (เศรษฐศาสตร์และหน้าที่พลเมือง)

6.) ปฏิบัติงานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา

7.) ปฏิบัติงานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

8.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

9.) ปฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา

10.) ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน

11.) ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

12.) ปฏิบัติส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน

13.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นายชยพล แพงเนตร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๗ (๑๑๖) มีหน้าที่ รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้


1.) ปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและชุมชน

2.) ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

3.) ปฏิบัติงานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา

4.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)

5.) ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

6.) ปฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา

7.) ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

8.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าหลัก e-Mail : เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่

บัญชีอีเมล์บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


No ชื่อสกุล First Name Last Name Email Address
1 นายธนัญชัย สายสุด Tananchai Saysud tananchai.s@amnat-ed.go.th
2 นายอำนาจ โพธาทอง Amnat Phothathong amnat.p@amnat-ed.go.th
3 นางอมลนัฐ แก้วกอง Amonnat Kaewkong amonnat.k@amnat-ed.go.th
4 นางบุญเปรียบ สนั่นเมือง Boonpriep Sananmuang boonpriep.s@amnat-ed.go.th
5 นายไชยา วิริยะกุล Chaiya Viriyakul chaiya.v@amnat-ed.go.th
6 นางเฉลิมศรี ศรีพาณิชย์ Chalermsri Sripanit chalermsri.s@amnat-ed.go.th
7 นายชาตรี อุปาละ Chatree Upala chatree.u@amnat-ed.go.th
8 นายชยพล แพงเนตร Chayapon Phaengnet chayapon.p@amnat-ed.go.th
9 นายชุมพร ไชยงาม Chumporn Chaiyangam chumporn.c@amnat-ed.go.th
10 นางจุไรรัตน์ รัตนโกเศศ Churairat Rattanagoses churairat.r@amnat-ed.go.th
11 นายดำเกิง วรเถกิงกุล Dumgerng Vorathagerngkul dumgerng.v@amnat-ed.go.th
12 นางสาวดุษฎี อังคุระษี Dusadee Angkurasee dusadee.a@amnat-ed.go.th
13 นางฟ้าหยาด พรหมกาล Fayad Promkarn fayad.p@amnat-ed.go.th
14 นายจำรัส แสงเผิ่น Jamrus Sangphen jamrus.s@amnat-ed.go.th
15 นางจิรภาภรณ์ ไชยกุล Jirapaporn Chailyakul jirapaporn.c@amnat-ed.go.th
16 นางจิราวรรณ สังข์สาลี Jirawan Sungsalee jirawan.s@amnat-ed.go.th
17 นายเขมพิชญ์ บั้งทอง Kaemmapit Bhangthong kaemmapit.b@amnat-ed.go.th
18 นางสาวกมลชนก ไพรสนฑ์ kamonchanok prison kamonchanok.p@amnat-ed.go.th
19 นายโกวิท อุดมสันต์ Kowit Udomsan kowit.u@amnat-ed.go.th
20 นางละม่อม อดกลั้น Lamom Odklan lamom.o@amnat-ed.go.th
21 นางลำพูล วังทอง Lumpool Wungthong lumpool.w@amnat-ed.go.th
22 นางมาลินี วายทุกข์ Malinee Vaytuk malinee.v@amnat-ed.go.th
23 นางสาวมณีจันทร์ ดีสุดหา Maneechan Deesutha maneechan.d@amnat-ed.go.th
24 นายมีศักดิ์ รัตนพิมพ์ Meesak Rattanapim meesak.r@amnat-ed.go.th
25 นายมังกร พลพวก Mungkon Ponpouk mungkon.p@amnat-ed.go.th
26 นายน้ำเพชร สงเคราะห์ Nampert Songkaor nampert.s@amnat-ed.go.th
27 นางสาวนันทพร เย็นใจ Nanthaporn Yenjai nanthaporn.y@amnat-ed.go.th
28 นางนิชาภัทร อุไรรัตน์ nichaphat urairat nichaphat.u@amnat-ed.go.th
29 นายนิกร มีชัย Nikorn Meechai nikorn.m@amnat-ed.go.th
30 นางนิลวรรณ พรหมเสนา Ninlawan Promsena ninlawan.p@amnat-ed.go.th
31 นางนิภาพร ไพรสณฑ์ Nipaporn Praison nipaporn.p@amnat-ed.go.th
32 นายณิรุจฒ์ สนั่นเมือง Niruth Sananmuang niruth.s@amnat-ed.go.th
33 นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์ Pradith Ganjanasing padhit.g@amnat-ed.go.th
34 นางปาริชาติ ทองแจ่ม Parechat Tongjam parechat.t@amnat-ed.go.th
35 นางภัททิรา กาญจนีย์ Paththira Kanjanee paththira.k@amnat-ed.go.th
36 นางสาวพัฒนาพร เงินหมื่น Pattanaporn Ngernmuen pattanaporn.n@amnat-ed.go.th
37 นายภวัต รัตนบุญกร Pawat Rattanaboonyakorn pawat.r@amnat-ed.go.th
38 นางพัชรี เที่ยงธรรม Phatcharee Thiangtham phatcharee.t@amnat-ed.go.th
39 นางสาวเพชรรัตน์ แก้วหล่อ Pheatcharat Kaewlaw pheatcharat.k@amnat-ed.go.th
40 นางพิศประภา โสดาภักดิ์ Phisprapa Sodapak phisprapa.s@amnat-ed.go.th
41 นางสาวพิชสิณี เจริญรัตน์ Pichsinee Charoenrat pichsinee.c@amnat-ed.go.th
42 นางพิณทอง ปาระดิษฐ์ Pinthong Paradit pinthong.p@amnat-ed.go.th
43 นางพิศมัย ศรีแก้ว Pissamai Srikaew pissamai.s@amnat-ed.go.th
44 นายพิสุทธิ์ เกษมราช Pisut Kasemrat pisut.k@amnat-ed.go.th
45 นางพรพิศ กาญจณีย์ Pornpit Kanganee pornpit.k@amnat-ed.go.th
46 นายประกาย กองทอง Prakay Kongtong prakay.k@amnat-ed.go.th
47 นางปราณี ไชยมงคล Pranee Chaimongkhol pranee.c@amnat-ed.go.th
48 นายประนอม ปัญญาดี Pranom Punyadee pranom.p@amnat-ed.go.th
49 นางสาวปภาดา มาลาอุตม์ prapada malaut prapada.m@amnat-ed.go.th
50 นางสาวประภากมล ขันธุปัทม์ Prapakamol Sangaroon prapakamol.s@amnat-ed.go.th
51 นางประภาภรณ์ อื้อจรรยา Prapaporn Uechanja prapaporn.u@amnat-ed.go.th
52 นายปัญญา คลังกลาง Punya Klungklang punya.k@amnat-ed.go.th
53 นางระพีพร เกิดกลาง Rapeeporn Kerdklang rapeeporn.k@amnat-ed.go.th
54 นางรัชนีพร วงศ์ศรีแก้ว Ratchaneeporn Wongsrikaew ratchaneeporn.w@amnat-ed.go.th
55 นางรัตติกร ทองเนตร Rattikorn Tongnate rattikorn.t@amnat-ed.go.th
56 นางสาวรัตติยา ถูระวรรณ Rattiya Thurawon rattiya.t@amnat-ed.go.th
57 นายสัมฤทธิ์ ชาวชาติ Samrit Chaochat samrit.c@amnat-ed.go.th
58 นางสาวแสงรุนีย์ มีพร Sangrunee Meeporn sangrunee.m@amnat-ed.go.th
59 นางสาวศศิธร นธสนธ์ Sasithorn Nathason sasithorn.n@amnat-ed.go.th
60 นางสวลีภิรมย์ เสือสา Savaleepirom Suasa savaleepirom.s@amnat-ed.go.th
61 นายสวัสดิ์ สิมเสมอ Sawat Simsamer sawat.s@amnat-ed.go.th
62 นางศิริญา วงศ์พิจิตร Siriya wongpijit siriya.w@amnat-ed.go.th
63 นายสมร ทวีบุญ Smorn Thaweeboon smorn.t@amnat-ed.go.th
64 นายสมเดช ภาณุสถิตย์ Somdet Panusatit somdet.p@amnat-ed.go.th
65 นายสมคิด ทาริวงศ์ Somkid Thariwong somkid.t@amnat-ed.go.th
66 นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ Sompote Sesthavong sompote.s@amnat-ed.go.th
67 นายทรงวุฒิ มีศิริ Songwut Meesiri songwut.m@amnat-ed.go.th
68 นางศรีอำนาจ พันธุ์พิบูลย์ Sriumnaj Panpiboon sriumnaj.p@amnat-ed.go.th
69 นางสาวสุนันทา จารุจิตร Sunanta Jarujit sunanta.j@amnat-ed.go.th
70 นางสาวสุภาดา สัตย์คุ้ม Suphada Satkhum suphada.s@amnat-ed.go.th
71 นายศุภลักษณ์ แพทย์รักษา Suphalak Patraksa suphalak.p@amnat-ed.go.th
72 นางสาวศุภสิริโสภา หล้าศิริกาญจน์ Suphasirisopha Lasirikarn suphasirisopha.l@amnat-ed.go.th
73 นางสุปราณี แป้นนอก Supranee Pannok supranee.p@amnat-ed.go.th
74 นายสุรพงษ์ เรืองสมบัติ Surapong Rueangsombat surapong.r@amnat-ed.go.th
75 นางสาวสุวลี ขันธุปัทม์ Suwalee Khanthupat suwalee.k@amnat-ed.go.th
76 นางสาวทัศนีย์ ผาใหญ่ Tatsanee Phayai tatsanee.p@amnat-ed.go.th
77 นายเทวัญนิมิตร ทิพย์อุตม์ Tawunnimit Thiput tawunnimit.t@amnat-ed.go.th
78 นางธนพร วรวงศ์ Thanaporn Worrawong thanaporn.w@amnat-ed.go.th
79 นางธนิศร พัฒนราช Thanisorn Patthanarat thanisorn.p@amnat-ed.go.th
80 นายธนิต อุทิตสาร Thanit Utitasan thanit.u@amnat-ed.go.th
81 นายธีรวัฒน์ สังข์สาลี Theeravat Sungsalee theeravat.s@amnat-ed.go.th
82 นายเทิดศักดิ์ ใจแก้ว Therdsak Jaikeaw therdsak.j@amnat-ed.go.th
83 นางอุรวดี วงศ์ปัตษา Urawadee Wongpatsa urawadee.w@amnat-ed.go.th
84 ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยกรณ์ vishchakon wongjariyakorn vishchakon.w@amnat-ed.go.th
85 นางวชิราลักษณ์ ศรีประเสริฐ Wachiralak Sriprasert wachiralak.s@amnat-ed.go.th
86 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ Wannasit Kumprou wannasit.k@amnat-ed.go.th
87 นางวราภรณ์ สายสมคุณ Waraporn Saisomkun waraporn.s@amnat-ed.go.th
88 นายวรายุทธ เมืองพิล warayut muangpin warayut.m@amnat-ed.go.th
89 นายวิชัย บารมี Wichai Baramee wichai.b@amnat-ed.go.th
90 นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ Wilaiwan Suphachat wilaiwan.s@amnat-ed.go.th
91 นางสาววิภา ลีลักครานนท์ Wipa Leelukranont wipa.l@amnat-ed.go.th
92 นายวิษณุ เพชรพิมพ์ Witsanu Patpim witsanu.p@amnat-ed.go.th
93 นายวิทยา สายสุด Wittaya Saisude wittaya.s@amnat-ed.go.th

หมายเหตุ

1. สามารถเข้าใช้งานอีเมล์ที่ www.gmail.co.th

2. คลิกที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าสู่ระบบ (Sign in)

3. Login ด้วย E- mail Account และ password ที่กำหนด

หน้าหลัก e-Mail : ผอ.โรงเรียน

ข้อมูลอีเมล์ผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


หน้าหลัก e-Mail : ผอ.โรงเรียน

บัญชีอีเมล์บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


รหัส SMIS โรงเรียน อำเภอ E-mail Account
37010001 บ้านกุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ amnat0001@amnat-ed.go.th
37010002 บ้านวังแคน เมืองอำนาจเจริญ amnat0002@amnat-ed.go.th
37010003 บ้านนาสีนวน เมืองอำนาจเจริญ amnat0003@amnat-ed.go.th
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ เมืองอำนาจเจริญ amnat0004@amnat-ed.go.th
37010005 บ้านนาเมือง เมืองอำนาจเจริญ amnat0005@amnat-ed.go.th
37010006 โคกศรีหนองคลอง เมืองอำนาจเจริญ amnat0006@amnat-ed.go.th
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนา เมืองอำนาจเจริญ amnat0007@amnat-ed.go.th
37010008 บ้านไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ amnat0008@amnat-ed.go.th
37010009 บ่อบุโปโล เมืองอำนาจเจริญ amnat0009@amnat-ed.go.th
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์ เมืองอำนาจเจริญ amnat0010@amnat-ed.go.th
37010011 บ้านโคกค่าย เมืองอำนาจเจริญ amnat0011@amnat-ed.go.th
37010012 บ้านคึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ amnat0012@amnat-ed.go.th
37010013 บ้านภูเขาขาม เมืองอำนาจเจริญ amnat0013@amnat-ed.go.th
37010014 บ้านดอนไร่ เมืองอำนาจเจริญ amnat0014@amnat-ed.go.th
37010015 บ้านหนองเม็ก เมืองอำนาจเจริญ amnat0015@amnat-ed.go.th
37010016 บ้านนาคำ เมืองอำนาจเจริญ amnat0016@amnat-ed.go.th
37010017 บ้านหัวภู เมืองอำนาจเจริญ amnat0017@amnat-ed.go.th
37010018 บ้านดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ amnat0018@amnat-ed.go.th
37010019 บ้านหนองปลิง เมืองอำนาจเจริญ amnat0019@amnat-ed.go.th
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) เมืองอำนาจเจริญ amnat0020@amnat-ed.go.th
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้ง เมืองอำนาจเจริญ amnat0021@amnat-ed.go.th
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด เมืองอำนาจเจริญ amnat0022@amnat-ed.go.th
37010023 บ้านเชือก เมืองอำนาจเจริญ amnat0023@amnat-ed.go.th
37010024 นาแต้โคกสำราญ เมืองอำนาจเจริญ amnat0024@amnat-ed.go.th
37010025 บ้านกุดน้ำกิน เมืองอำนาจเจริญ amnat0025@amnat-ed.go.th
37010026 บ้านเหล่าหนาด เมืองอำนาจเจริญ amnat0026@amnat-ed.go.th
37010027 นาผือโคกกอก เมืองอำนาจเจริญ amnat0027@amnat-ed.go.th
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง เมืองอำนาจเจริญ amnat0028@amnat-ed.go.th
37010029 บ้านโคกสูง เมืองอำนาจเจริญ amnat0029@amnat-ed.go.th
37010030 บ้านนาเรือง เมืองอำนาจเจริญ amnat0030@amnat-ed.go.th
37010031 บ้านนายม เมืองอำนาจเจริญ amnat0031@amnat-ed.go.th
37010032 บ้านนาเยีย เมืองอำนาจเจริญ amnat0032@amnat-ed.go.th
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์ เมืองอำนาจเจริญ amnat0033@amnat-ed.go.th
37010034 บ้านนาดอกไม้ เมืองอำนาจเจริญ amnat0034@amnat-ed.go.th
37010035 บ้านโคกช้างฮ้าย เมืองอำนาจเจริญ amnat0035@amnat-ed.go.th
37010036 บ้านนาโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ amnat0036@amnat-ed.go.th
37010037 บ้านดงสวาง เมืองอำนาจเจริญ amnat0037@amnat-ed.go.th
37010038 ตชด.บ้านหนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ amnat0038@amnat-ed.go.th
37010039 นางังกุดตากล้า เมืองอำนาจเจริญ amnat0039@amnat-ed.go.th
37010040 บ้านนาคำสามัคคี เมืองอำนาจเจริญ amnat0040@amnat-ed.go.th
37010041 บ้านนาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ amnat0041@amnat-ed.go.th
37010042 บ้านหนองเรือ เมืองอำนาจเจริญ amnat0042@amnat-ed.go.th
37010043 แก้งกฐินภูจำปา เมืองอำนาจเจริญ amnat0043@amnat-ed.go.th
37010044 บ้านยางคำ เมืองอำนาจเจริญ amnat0044@amnat-ed.go.th
37010045 บ้านดงบังพัฒนา เมืองอำนาจเจริญ amnat0045@amnat-ed.go.th
37010046 บ้านคำสร้างบ่อ เมืองอำนาจเจริญ amnat0046@amnat-ed.go.th
37010047 บ้านดอนดู่ เมืองอำนาจเจริญ amnat0047@amnat-ed.go.th
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ amnat0048@amnat-ed.go.th
37010049 บ้านโนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ amnat0049@amnat-ed.go.th
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้า เมืองอำนาจเจริญ amnat0050@amnat-ed.go.th
37010051 นาห้วยยางสองคอน เมืองอำนาจเจริญ amnat0051@amnat-ed.go.th
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม เมืองอำนาจเจริญ amnat0052@amnat-ed.go.th
37010053 บ้านโนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ amnat0053@amnat-ed.go.th
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตย เมืองอำนาจเจริญ amnat0054@amnat-ed.go.th
37010055 บ้านทับเมย เมืองอำนาจเจริญ amnat0055@amnat-ed.go.th
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ เมืองอำนาจเจริญ amnat0056@amnat-ed.go.th
37010057 บ้านเจริญสามัคคี เมืองอำนาจเจริญ amnat0057@amnat-ed.go.th
37010059 มิ่งมงคล เมืองอำนาจเจริญ amnat0059@amnat-ed.go.th
37010060 บ้านดอนแดง เมืองอำนาจเจริญ amnat0060@amnat-ed.go.th
37010061 บ้านโนนจาน เมืองอำนาจเจริญ amnat0061@amnat-ed.go.th
37010062 เมืองอำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ amnat0062@amnat-ed.go.th
37010063 ดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ เมืองอำนาจเจริญ amnat0063@amnat-ed.go.th
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ amnat0064@amnat-ed.go.th
37010065 ไทยรัฐวิทยา91 (โคกจักจั่น) เมืองอำนาจเจริญ amnat0065@amnat-ed.go.th
37010066 บ้านทุ่งสว่าง เมืองอำนาจเจริญ amnat0066@amnat-ed.go.th
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง เมืองอำนาจเจริญ amnat0067@amnat-ed.go.th
37010068 บ้านถ่อนใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ amnat0068@amnat-ed.go.th
37010069 บ้านก่อนาดี เมืองอำนาจเจริญ amnat0069@amnat-ed.go.th
37010070 บ้านโคกก่องนคร เมืองอำนาจเจริญ amnat0070@amnat-ed.go.th
37010071 สร้างนกทาดอนหวาย เมืองอำนาจเจริญ amnat0071@amnat-ed.go.th
37010072 บ้านโนนดู่ เมืองอำนาจเจริญ amnat0072@amnat-ed.go.th
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก เมืองอำนาจเจริญ amnat0073@amnat-ed.go.th
37010074 ขามนาเพียงโคกยาว เมืองอำนาจเจริญ amnat0074@amnat-ed.go.th
37010075 บ้านบาก เมืองอำนาจเจริญ amnat0075@amnat-ed.go.th
37010076 พัฒนาสามัคคี เมืองอำนาจเจริญ amnat0076@amnat-ed.go.th
37010077 บ้านดงสีโท เมืองอำนาจเจริญ amnat0077@amnat-ed.go.th
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชร เมืองอำนาจเจริญ amnat0078@amnat-ed.go.th
37010079 บ้านโคกสว่าง เมืองอำนาจเจริญ amnat0079@amnat-ed.go.th
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูล เมืองอำนาจเจริญ amnat0080@amnat-ed.go.th
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย เมืองอำนาจเจริญ amnat0081@amnat-ed.go.th
37010082 บ้านหนองแสง เมืองอำนาจเจริญ amnat0082@amnat-ed.go.th
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหล เมืองอำนาจเจริญ amnat0083@amnat-ed.go.th
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง เมืองอำนาจเจริญ amnat0084@amnat-ed.go.th
37010085 บ้านหนองบัวสงยาง เมืองอำนาจเจริญ amnat0085@amnat-ed.go.th

หมายเหตุ

1. สามารถเข้าใช้งานอีเมล์ที่ www.gmail.co.th

2. คลิกที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าสู่ระบบ (Sign in)

3. Login ด้วย E- mail Account และ password ที่กำหนด

หน้าหลัก e-Mail : ผอ.โรงเรียน

บัญชีอีเมล์บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


รหัส SMIS โรงเรียน อำเภอ E-mail Account
37010086 บ้านคำแก้ว ชานุมาน amnat0086@amnat-ed.go.th
37010087 บ้านคำเดือย ชานุมาน amnat0087@amnat-ed.go.th
37010088 บ้านโคกจักจั่น ชานุมาน amnat0088@amnat-ed.go.th
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญ ชานุมาน amnat0089@amnat-ed.go.th
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี ชานุมาน amnat0090@amnat-ed.go.th
37010091 นาเจริญหนองแดง ชานุมาน amnat0091@amnat-ed.go.th
37010092 บ้านโคกก่ง ชานุมาน amnat0092@amnat-ed.go.th
37010093 บ้านบุ่งเขียว ชานุมาน amnat0093@amnat-ed.go.th
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ ชานุมาน amnat0094@amnat-ed.go.th
37010095 บ้านหินกองสามัคคี ชานุมาน amnat0095@amnat-ed.go.th
37010096 บ้านพุทธรักษา ชานุมาน amnat0096@amnat-ed.go.th
37010097 บ้านนางาม ชานุมาน amnat0097@amnat-ed.go.th
37010098 บ้านโสกกระแต้ ชานุมาน amnat0098@amnat-ed.go.th
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยา ชานุมาน amnat0099@amnat-ed.go.th
37010100 บ้านคันสูง ชานุมาน amnat0100@amnat-ed.go.th
37010101 บ้านหินขัน ชานุมาน amnat0101@amnat-ed.go.th
37010102 บ้านโนนกุง ชานุมาน amnat0102@amnat-ed.go.th
37010103 อนุบาลชานุมาน ชานุมาน amnat0103@amnat-ed.go.th
37010104 บ้านนาสีดา ชานุมาน amnat0104@amnat-ed.go.th
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 ชานุมาน amnat0105@amnat-ed.go.th
37010106 เพียงหลวง ๙ ชานุมาน amnat0106@amnat-ed.go.th
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 ชานุมาน amnat0107@amnat-ed.go.th
37010108 บ้านหินสิ่ว ชานุมาน amnat0108@amnat-ed.go.th
37010109 บ้านหนองแมงดา ชานุมาน amnat0109@amnat-ed.go.th
37010110 บ้านห้วยทม ชานุมาน amnat0110@amnat-ed.go.th
37010262 ตชด.บ้านป่าก่อ ชานุมาน amnat0262@amnat-ed.go.th

หมายเหตุ

1. สามารถเข้าใช้งานอีเมล์ที่ www.gmail.co.th

2. คลิกที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าสู่ระบบ (Sign in)

3. Login ด้วย E- mail Account และ password ที่กำหนด

หน้าหลัก e-Mail : ผอ.โรงเรียน

บัญชีอีเมล์บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


รหัส SMIS โรงเรียน อำเภอ E-mail Account
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ ปทุมราชวงศา amnat0111@amnat-ed.go.th
37010112 บ้านคำโพน ปทุมราชวงศา amnat0112@amnat-ed.go.th
37010113 บ้านนิคม ปทุมราชวงศา amnat0113@amnat-ed.go.th
37010114 บ้านโค้งอร่าม ปทุมราชวงศา amnat0114@amnat-ed.go.th
37010115 บ้านหินเกิ้ง ปทุมราชวงศา amnat0115@amnat-ed.go.th
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน) ปทุมราชวงศา amnat0116@amnat-ed.go.th
37010117 บ้านสามัคคี ปทุมราชวงศา amnat0117@amnat-ed.go.th
37010118 บ้านโคกพระวินัยดี ปทุมราชวงศา amnat0118@amnat-ed.go.th
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา ปทุมราชวงศา amnat0119@amnat-ed.go.th
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประขาสามัคคี) ปทุมราชวงศา amnat0120@amnat-ed.go.th
37010121 บ้านคำย่านาง ปทุมราชวงศา amnat0121@amnat-ed.go.th
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศา ปทุมราชวงศา amnat0122@amnat-ed.go.th
37010123 บ้านหนองแสง ปทุมราชวงศา amnat0123@amnat-ed.go.th
37010124 บ้านห้วยงูเหลือม ปทุมราชวงศา amnat0124@amnat-ed.go.th
37010125 บ้านทวีผล ปทุมราชวงศา amnat0125@amnat-ed.go.th
37010126 บ้านโนนสำราญ ปทุมราชวงศา amnat0126@amnat-ed.go.th
37010127 บ้านโนนงาม ปทุมราชวงศา amnat0127@amnat-ed.go.th
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น ปทุมราชวงศา amnat0128@amnat-ed.go.th
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี ปทุมราชวงศา amnat0129@amnat-ed.go.th
37010130 บ้านชูชาติ ปทุมราชวงศา amnat0130@amnat-ed.go.th
37010131 บ้านลือนาคำ ปทุมราชวงศา amnat0131@amnat-ed.go.th
37010132 บ้านแสนสุข ปทุมราชวงศา amnat0132@amnat-ed.go.th
37010133 บ้านโสกใหญ่ ปทุมราชวงศา amnat0133@amnat-ed.go.th
37010134 บ้านเกษมสุข ปทุมราชวงศา amnat0134@amnat-ed.go.th
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา ปทุมราชวงศา amnat0135@amnat-ed.go.th
37010136 บ้านสงยางนาตากล้า ปทุมราชวงศา amnat0136@amnat-ed.go.th
37010137 หนองข่าป่าหวาย ปทุมราชวงศา amnat0137@amnat-ed.go.th
37010138 บ้านหนองไฮ ปทุมราชวงศา amnat0138@amnat-ed.go.th
37010139 บ้านตาด ปทุมราชวงศา amnat0139@amnat-ed.go.th
37010140 บ้านนาผาง ปทุมราชวงศา amnat0140@amnat-ed.go.th
37010141 บ้านหนองสะโน ปทุมราชวงศา amnat0141@amnat-ed.go.th
37010142 บ้านคำน้อย ปทุมราชวงศา amnat0142@amnat-ed.go.th
37010143 บ้านสว่างใต้ ปทุมราชวงศา amnat0143@amnat-ed.go.th
37010144 บ้านดอนดู่ ปทุมราชวงศา amnat0144@amnat-ed.go.th
37010145 บ้านดอนชาด ปทุมราชวงศา amnat0145@amnat-ed.go.th
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ปทุมราชวงศา amnat0146@amnat-ed.go.th

หมายเหตุ

1. สามารถเข้าใช้งานอีเมล์ที่ www.gmail.co.th

2. คลิกที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าสู่ระบบ (Sign in)

3. Login ด้วย E- mail Account และ password ที่กำหนด

หน้าหลัก e-Mail : ผอ.โรงเรียน

บัญชีอีเมล์บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


รหัส SMIS โรงเรียน อำเภอ E-mail Account
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) พนา amnat0147@amnat-ed.go.th
37010148 บ้านจานลาน พนา amnat0148@amnat-ed.go.th
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุง พนา amnat0149@amnat-ed.go.th
37010150 บ้านผึ้ง พนา amnat0150@amnat-ed.go.th
37010151 บ้านดอนแดงนาโนน พนา amnat0151@amnat-ed.go.th
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) พนา amnat0152@amnat-ed.go.th
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง พนา amnat0153@amnat-ed.go.th
37010154 นาแวงหนองหัวลิง พนา amnat0154@amnat-ed.go.th
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์ พนา amnat0156@amnat-ed.go.th
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พนา amnat0157@amnat-ed.go.th
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) พนา amnat0159@amnat-ed.go.th
37010160 บ้านนาสะแบง พนา amnat0160@amnat-ed.go.th
37010161 ชุมชนบ้านเสารีก พนา amnat0161@amnat-ed.go.th
37010162 บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) พนา amnat0162@amnat-ed.go.th
37010163 ไม้กลอนดอนหวาย พนา amnat0163@amnat-ed.go.th
37010164 บ้านโพนเมือง พนา amnat0164@amnat-ed.go.th
37010165 โนนทุ่งดอนชาด พนา amnat0165@amnat-ed.go.th
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคี พนา amnat0166@amnat-ed.go.th
37010167 โนนสูงโคกกลาง พนา amnat0167@amnat-ed.go.th
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วง พนา amnat0168@amnat-ed.go.th
37010169 บ้านนายูง พนา amnat0169@amnat-ed.go.th
37010170 บ้านจิก พนา amnat0170@amnat-ed.go.th

หมายเหตุ

1. สามารถเข้าใช้งานอีเมล์ที่ www.gmail.co.th

2. คลิกที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าสู่ระบบ (Sign in)

3. Login ด้วย E- mail Account และ password ที่กำหนด

หน้าหลัก e-Mail : ผอ.โรงเรียน

บัญชีอีเมล์บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


รหัส SMIS โรงเรียน อำเภอ E-mail Account
37010171 บ้านโคกกลางเหนือ เสนางคนิคม amnat0171@amnat-ed.go.th
37010172 บ้านโนนสูง เสนางคนิคม amnat0172@amnat-ed.go.th
37010173 บ้านนาเวียง เสนางคนิคม amnat0173@amnat-ed.go.th
37010174 บ้านห่องเตย เสนางคนิคม amnat0174@amnat-ed.go.th
37010175 บ้านโพนทอง เสนางคนิคม amnat0175@amnat-ed.go.th
37010176 บ้านโป่งหิน เสนางคนิคม amnat0176@amnat-ed.go.th
37010177 บ้านหนองโนสวนโคก เสนางคนิคม amnat0177@amnat-ed.go.th
37010178 บ้านนาหนองใหญ่ เสนางคนิคม amnat0178@amnat-ed.go.th
37010179 บ้านศรีราชา เสนางคนิคม amnat0179@amnat-ed.go.th
37010180 ชุมชนไร่สีสุก เสนางคนิคม amnat0180@amnat-ed.go.th
37010181 บ้านหนองคล้า เสนางคนิคม amnat0181@amnat-ed.go.th
37010182 บ้านบก เสนางคนิคม amnat0182@amnat-ed.go.th
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ เสนางคนิคม amnat0183@amnat-ed.go.th
37010184 บ้านคึมข่า เสนางคนิคม amnat0184@amnat-ed.go.th
37010185 บ้านนาสะอาด เสนางคนิคม amnat0185@amnat-ed.go.th
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม เสนางคนิคม amnat0186@amnat-ed.go.th
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ เสนางคนิคม amnat0187@amnat-ed.go.th
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุง เสนางคนิคม amnat0188@amnat-ed.go.th
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์ เสนางคนิคม amnat0189@amnat-ed.go.th
37010190 บ้านหนองไฮ เสนางคนิคม amnat0190@amnat-ed.go.th
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง เสนางคนิคม amnat0191@amnat-ed.go.th
37010192 บ้านนาอุดม เสนางคนิคม amnat0192@amnat-ed.go.th
37010193 บ้านดอนหมู เสนางคนิคม amnat0193@amnat-ed.go.th

หมายเหตุ

1. สามารถเข้าใช้งานอีเมล์ที่ www.gmail.co.th

2. คลิกที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าสู่ระบบ (Sign in)

3. Login ด้วย E- mail Account และ password ที่กำหนด

หน้าหลัก e-Mail : ผอ.โรงเรียน

บัญชีอีเมล์บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


รหัส SMIS โรงเรียน อำเภอ E-mail Account
37010194 บ้านหนองแคน หัวตะพาน amnat0194@amnat-ed.go.th
37010195 ชุมชนบ้านคำพระ หัวตะพาน amnat0195@amnat-ed.go.th
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ หัวตะพาน amnat0196@amnat-ed.go.th
37010197 บ้านท่ายางชุม หัวตะพาน amnat0197@amnat-ed.go.th
37010198 บ้านโนนหนามแท่ง หัวตะพาน amnat0198@amnat-ed.go.th
37010199 บ้านโนนเมือง หัวตะพาน amnat0199@amnat-ed.go.th
37010200 บ้านดู่พัฒนา หัวตะพาน amnat0200@amnat-ed.go.th
37010201 บ้านเป้า หัวตะพาน amnat0201@amnat-ed.go.th
37010202 หัวดงหนองคลอง หัวตะพาน amnat0202@amnat-ed.go.th
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม หัวตะพาน amnat0203@amnat-ed.go.th
37010204 บ้านชาด หัวตะพาน amnat0204@amnat-ed.go.th
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่ หัวตะพาน amnat0205@amnat-ed.go.th
37010206 บ้านโพนขวาว หัวตะพาน amnat0206@amnat-ed.go.th
37010207 บ้านโนนผักหวาน หัวตะพาน amnat0207@amnat-ed.go.th
37010208 บ้านหนองเทา หัวตะพาน amnat0208@amnat-ed.go.th
37010209 หนองยอดู่ในวิทยา หัวตะพาน amnat0209@amnat-ed.go.th
37010210 บ้านขุมเหล็ก หัวตะพาน amnat0210@amnat-ed.go.th
37010211 คุรุประชาสรรค์ หัวตะพาน amnat0211@amnat-ed.go.th
37010212 บ้านชะแงะ หัวตะพาน amnat0212@amnat-ed.go.th
37010213 บ้านโนนค้อทุ่ง หัวตะพาน amnat0213@amnat-ed.go.th
37010214 บ้านโพนเมืองน้อย หัวตะพาน amnat0214@amnat-ed.go.th
37010215 บ้านเหล่าขวาว หัวตะพาน amnat0215@amnat-ed.go.th
37010216 บ้านเวียงหลวง หัวตะพาน amnat0216@amnat-ed.go.th
37010217 อนุบาลหัวตะพาน หัวตะพาน amnat0217@amnat-ed.go.th
37010218 ประชารัฐวิทยา หัวตะพาน amnat0218@amnat-ed.go.th
37010219 บ้านหนองแสง หัวตะพาน amnat0219@amnat-ed.go.th
37010220 บ้านเสียว หัวตะพาน amnat0220@amnat-ed.go.th
37010221 บ้านคำข่า หัวตะพาน amnat0221@amnat-ed.go.th
37010222 บ้านคำน้อย หัวตะพาน amnat0222@amnat-ed.go.th
37010223 บ้านนาคู หัวตะพาน amnat0223@amnat-ed.go.th
37010224 บ้านโนนแคน หัวตะพาน amnat0224@amnat-ed.go.th
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยา หัวตะพาน amnat0225@amnat-ed.go.th
37010226 บ้านสร้างถ่อ หัวตะพาน amnat0226@amnat-ed.go.th
37010227 บ้านใหม่พัฒนา หัวตะพาน amnat0227@amnat-ed.go.th
37010228 บ้านโคกเลาะ หัวตะพาน amnat0228@amnat-ed.go.th
37010229 บ้านหนองแก้ว หัวตะพาน amnat0229@amnat-ed.go.th
37010230 บ้านโนนค้อ หัวตะพาน amnat0230@amnat-ed.go.th
37010231 บ้านบ่อชะเนง หัวตะพาน amnat0231@amnat-ed.go.th
37010232 บ้านคำเจริญ หัวตะพาน amnat0232@amnat-ed.go.th
37010233 บ้านดอนว่าน หัวตะพาน amnat0233@amnat-ed.go.th
37010234 บ้านหนองขอน หัวตะพาน amnat0234@amnat-ed.go.th
37010235 บ้านโสกท่าวังหิน หัวตะพาน amnat0235@amnat-ed.go.th
37010236 บ้านหัวตะพาน หัวตะพาน amnat0236@amnat-ed.go.th

หมายเหตุ

1. สามารถเข้าใช้งานอีเมล์ที่ www.gmail.co.th

2. คลิกที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าสู่ระบบ (Sign in)

3. Login ด้วย E- mail Account และ password ที่กำหนด

หน้าหลัก e-Mail : ผอ.โรงเรียน

บัญชีอีเมล์บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


รหัส SMIS โรงเรียน อำเภอ E-mail Account
37010194 บ้านหนองแคน หัวตะพาน amnat0194@amnat-ed.go.th
37010195 ชุมชนบ้านคำพระ หัวตะพาน amnat0195@amnat-ed.go.th
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ หัวตะพาน amnat0196@amnat-ed.go.th
37010197 บ้านท่ายางชุม หัวตะพาน amnat0197@amnat-ed.go.th
37010198 บ้านโนนหนามแท่ง หัวตะพาน amnat0198@amnat-ed.go.th
37010199 บ้านโนนเมือง หัวตะพาน amnat0199@amnat-ed.go.th
37010200 บ้านดู่พัฒนา หัวตะพาน amnat0200@amnat-ed.go.th
37010201 บ้านเป้า หัวตะพาน amnat0201@amnat-ed.go.th
37010202 หัวดงหนองคลอง หัวตะพาน amnat0202@amnat-ed.go.th
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม หัวตะพาน amnat0203@amnat-ed.go.th
37010204 บ้านชาด หัวตะพาน amnat0204@amnat-ed.go.th
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่ หัวตะพาน amnat0205@amnat-ed.go.th
37010206 บ้านโพนขวาว หัวตะพาน amnat0206@amnat-ed.go.th
37010207 บ้านโนนผักหวาน หัวตะพาน amnat0207@amnat-ed.go.th
37010208 บ้านหนองเทา หัวตะพาน amnat0208@amnat-ed.go.th
37010209 หนองยอดู่ในวิทยา หัวตะพาน amnat0209@amnat-ed.go.th
37010210 บ้านขุมเหล็ก หัวตะพาน amnat0210@amnat-ed.go.th
37010211 คุรุประชาสรรค์ หัวตะพาน amnat0211@amnat-ed.go.th
37010212 บ้านชะแงะ หัวตะพาน amnat0212@amnat-ed.go.th
37010213 บ้านโนนค้อทุ่ง หัวตะพาน amnat0213@amnat-ed.go.th
37010214 บ้านโพนเมืองน้อย หัวตะพาน amnat0214@amnat-ed.go.th
37010215 บ้านเหล่าขวาว หัวตะพาน amnat0215@amnat-ed.go.th
37010216 บ้านเวียงหลวง หัวตะพาน amnat0216@amnat-ed.go.th
37010217 อนุบาลหัวตะพาน หัวตะพาน amnat0217@amnat-ed.go.th
37010218 ประชารัฐวิทยา หัวตะพาน amnat0218@amnat-ed.go.th
37010219 บ้านหนองแสง หัวตะพาน amnat0219@amnat-ed.go.th
37010220 บ้านเสียว หัวตะพาน amnat0220@amnat-ed.go.th
37010221 บ้านคำข่า หัวตะพาน amnat0221@amnat-ed.go.th
37010222 บ้านคำน้อย หัวตะพาน amnat0222@amnat-ed.go.th
37010223 บ้านนาคู หัวตะพาน amnat0223@amnat-ed.go.th
37010224 บ้านโนนแคน หัวตะพาน amnat0224@amnat-ed.go.th
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยา หัวตะพาน amnat0225@amnat-ed.go.th
37010226 บ้านสร้างถ่อ หัวตะพาน amnat0226@amnat-ed.go.th
37010227 บ้านใหม่พัฒนา หัวตะพาน amnat0227@amnat-ed.go.th
37010228 บ้านโคกเลาะ หัวตะพาน amnat0228@amnat-ed.go.th
37010229 บ้านหนองแก้ว หัวตะพาน amnat0229@amnat-ed.go.th
37010230 บ้านโนนค้อ หัวตะพาน amnat0230@amnat-ed.go.th
37010231 บ้านบ่อชะเนง หัวตะพาน amnat0231@amnat-ed.go.th
37010232 บ้านคำเจริญ หัวตะพาน amnat0232@amnat-ed.go.th
37010233 บ้านดอนว่าน หัวตะพาน amnat0233@amnat-ed.go.th
37010234 บ้านหนองขอน หัวตะพาน amnat0234@amnat-ed.go.th
37010235 บ้านโสกท่าวังหิน หัวตะพาน amnat0235@amnat-ed.go.th
37010236 บ้านหัวตะพาน หัวตะพาน amnat0236@amnat-ed.go.th

หมายเหตุ

1. สามารถเข้าใช้งานอีเมล์ที่ www.gmail.co.th

2. คลิกที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าสู่ระบบ (Sign in)

3. Login ด้วย E- mail Account และ password ที่กำหนด

หน้าหลัก e-Mail : ผอ.โรงเรียน

บัญชีอีเมล์บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


รหัส SMIS โรงเรียน อำเภอ E-mail Account
37010237 บ้านกุงชัย ลืออำนาจ amnat0237@amnat-ed.go.th
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า ลืออำนาจ amnat0238@amnat-ed.go.th
37010239 บ้านเหล่าฝ้าย ลืออำนาจ amnat0239@amnat-ed.go.th
37010240 บ้านหนองยาง ลืออำนาจ amnat0240@amnat-ed.go.th
37010241 บ้านดอนชีหนองมะยอด ลืออำนาจ amnat0241@amnat-ed.go.th
37010242 บ้านจอก ลืออำนาจ amnat0242@amnat-ed.go.th
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอ ลืออำนาจ amnat0243@amnat-ed.go.th
37010244 บ้านแยหนองแคน ลืออำนาจ amnat0244@amnat-ed.go.th
37010245 บ้านโคกกลาง ลืออำนาจ amnat0245@amnat-ed.go.th
37010246 บ้านกุดสิม ลืออำนาจ amnat0246@amnat-ed.go.th
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา ลืออำนาจ amnat0247@amnat-ed.go.th
37010248 ชุมชนเปือยหัวดง ลืออำนาจ amnat0248@amnat-ed.go.th
37010249 บ้านน้ำท่วม ลืออำนาจ amnat0249@amnat-ed.go.th
37010250 ประชาสามัคคี ลืออำนาจ amnat0250@amnat-ed.go.th
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี ลืออำนาจ amnat0251@amnat-ed.go.th
37010252 บ้านน้ำซับ ลืออำนาจ amnat0252@amnat-ed.go.th
37010253 บ้านนาดี ลืออำนาจ amnat0253@amnat-ed.go.th
37010254 บ้านเหล่าเลิง ลืออำนาจ amnat0254@amnat-ed.go.th
37010255 บ้านไร่ขี ลืออำนาจ amnat0255@amnat-ed.go.th
37010256 บ้านนาอุดม ลืออำนาจ amnat0256@amnat-ed.go.th
37010257 บ้านฟ้าห่วน ลืออำนาจ amnat0257@amnat-ed.go.th
37010258 บ้านหนองไผ่ ลืออำนาจ amnat0258@amnat-ed.go.th
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ ลืออำนาจ amnat0259@amnat-ed.go.th
37010261 บ้านยางช้า ลืออำนาจ amnat0261@amnat-ed.go.th
37010262 ตชด.บ้านป่าก่อ ลืออำนาจ amnat0262@amnat-ed.go.th

หมายเหตุ

1. สามารถเข้าใช้งานอีเมล์ที่ www.gmail.co.th

2. คลิกที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าสู่ระบบ (Sign in)

3. Login ด้วย E- mail Account และ password ที่กำหนด

หน้าหลัก กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นางสาวประภากมล ขันธุปัทม์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพัชริดา วงษ์หาญ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

หน้าหลัก กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวนันทพร เย็นใจ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางพิสมัย ศรีแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โครงสร้างการบริหาร

ค่ายลูกเสืออำนาจเจริญ

คู่มือแหล่งเรียนรู้ลูกเสือ ขออนุญาตใช้แหล่งเรียนรู้ลูกเสือ

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เว็บไซต์โรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

ข้อมูลพื้นฐาน EMIS

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

รวมลิงค์ต่างๆ