|

|

|

ผู้อำนวยการ สพป.

นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญ

โครงสร้างการบริหาร

รองผู้อำนวยการ สพป. อจ. ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ หน่วยตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์โรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

รวมลิงค์ต่างๆ

หน้าหลัก กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

WWW.amnat-ed.go.th

สพป. อำนาจเจริญ

นายณิรุจฒ์ สนั่นเมือง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุนันทา จารุจิตร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางจิรภาภรณ์ ไชยกุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางธนิศร พัฒนราช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางวราภรณ์ สายสมคุณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางศรีอำนาจ พันธ์พิบูลย์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน