หน้าหลัก

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน้าหลัก

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางระพีพร เกิดกลาง)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางพิณทอง ปารดิษฐ)
หน้าหลัก

กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาวประภากมล ขันธุปัทม์)
หน้าหลัก

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสุภาดา สัตย์คุ้ม)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางจิรภาภรณ์ ไชยกุล)
หน้าหลัก

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าหลัก

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้าหลัก

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
หน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าหลัก

กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือการปฏิบัติงาน (นายศุภลักษณ์ แพทย์รักษา)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาวกัญญ์ชิสา ช่วงชิง)
หน้าหลัก

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน