หน้าหลัก

ผู้บริหาร

Bird

นายธนัญชัย สายสุด

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Bird

นายจรณเดช บุปผาชาติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Bird

ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Bird

นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Bird

นายอำนาจ โพธาทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หน้าหลัก

ผู้อำนวยการกลุ่ม

Bird

นางประกาย กองทอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
เพิ่มเติม
Bird

นางบุญเปรียบ สนั่นเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เพิ่มเติม
Bird

นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพิ่มเติม
Bird

นายณิรุจฒ์ สนั่นเมือง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เพิ่มเติม
Bird

นายชุมพร ไชยงาม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เพิ่มเติม
Bird

นางสาวนันทพร เย็นใจ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพิ่มเติม
Bird

นายทรงวุฒิ มีศิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เพิ่มเติม
Bird

นางนิภาพร ไพรสณฑ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพิ่มเติม
Bird

นายศุภลักษณ์ แพทย์รักษา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
เพิ่มเติม
Bird

นางสาววิภา ลีลัครานนท์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มอำนวยการ

Bird

นางประกาย กองทอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
เพิ่มเติม
Bird

นางพิณทอง ปารดิษฐ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เพิ่มเติม
Bird

นางจุไรรัตน์ รัตนโกเศศ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นางรัชนีพร วงศ์ศรีแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นางระพีพร เกิดกลาง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เพิ่มเติม
Bird

นายเอกรัฐ ทาตาสุข

ธุรการ
เพิ่มเติม
Bird

นายทศพล วันชูเพลิด

พี่เลี้ยงเด็กพิการ ช่วยราชการ
เพิ่มเติม
Bird

นายทรงศิลป์ บุตรแก้ว

หัวหน้าหมวดยานยนต์
เพิ่มเติม
Bird

นายสมโภชน์ ทาตาสุข

พนักงานขับรถยนต์
เพิ่มเติม
Bird

นายอรุณ หน่อจันทร์

พนักงานขับรถยนต์
เพิ่มเติม
Bird

นายอดุลย์ มาลาอุตม์

พนักงานขับรถยนต์
เพิ่มเติม
Bird

นายภักดี จูมอก

พนักงานขับรถยนต์
เพิ่มเติม
Bird

นายจำรัส วงศ์โสภา

พนักงานขับรถยนต์
เพิ่มเติม
Bird

นายสาริน อุ่นทอง

พนักงานขับรถยนต์
เพิ่มเติม
Bird

นางบานเย็น ถือเกาะ

แม่บ้าน
เพิ่มเติม
Bird

นางดวงดาว กองสิน

แม่บ้าน
เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มนโยบายและแผน

Bird

นางบุญเปรียบ สนั่นเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เพิ่มเติม
Bird

นายวิษณุ เพชรพิมพ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เพิ่มเติม
Bird

นางมาลินี วายทุกข์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เพิ่มเติม
Bird

นางสุคนธมาศ บุปผาชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นางสาวสุวลี ขันธุปัทม์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นายมังกร พลพวก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นางสาวมณีจันทร์ ดีสุดหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Bird

นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพิ่มเติม
Bird

นางสาวประภากมล ขันธุปัทม์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เพิ่มเติม
Bird

นางสาวพัชริดา วงษ์หาญ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Bird

นายณิรุจฒ์ สนั่นเมือง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เพิ่มเติม
Bird

นางสาวสุนันทา จารุจิตร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
เพิ่มเติม
Bird

นางจิรภาภรณ์ ไชยกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นางสาวศศิธร นธะสนธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นางธนิศร พัฒนราช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เพิ่มเติม
Bird

นางวราภรณ์ สายสมคุณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เพิ่มเติม
Bird

นางศรีอำนาจ พันธ์พิบูลย์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เพิ่มเติม
Bird

นางสาวศรีนุช โสระเวช

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เพิ่มเติม
Bird

นางสาวรัตนาภรณ์ นาคะสุนทร

ลูกจ้างชั่วคราว
เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Bird

นายชุมพร ไชยงาม

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เพิ่มเติม
Bird

นางฟ้าหยาด พรหมกาล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
เพิ่มเติม
Bird

นายเขมพิชญ์ บั้งทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นางศิริญา วงศ์พิจิตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นางสาวทัศนีย์ ผาใหญ่

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นายวรายุทธ เมืองพิล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นางสาวพัฒนาพร เงินหมื่น

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เพิ่มเติม
Bird

นางจงใจ ต้นโพธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เพิ่มเติม
Bird

นางสาวอุทุมพร บุตรแก้ว

เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด
เพิ่มเติม
Bird

นางสาวกมลชนก ไพรสณฑ์

พนักงานราชการ
เพิ่มเติม
Bird

นางสาวศิราภรณ์ โปร่งจิต

พนักงานราชการ
เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Bird

นางสาวนันทพร เย็นใจ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Bird

นางพิสมัย ศรีแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Bird

นางสาวรัชฎาวรรณ สอนบุตรดี

พนักงานราชการ
หน้าหลัก

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Bird

นายทรงวุฒิ มีศิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เพิ่มเติม
Bird

นางลำพูล วังทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เพิ่มเติม
Bird

นางรัชดา อุทโท

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เพิ่มเติม
Bird

นายธีรวัฒน์ สังข์สาลี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เพิ่มเติม
Bird

นายชยพล แพงเนตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เพิ่มเติม
Bird

นางพิศประภา โสดาภักดิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เพิ่มเติม
Bird

นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เพิ่มเติม
Bird

นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นายเสกสิทธิ์ ปอแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นางศิริรัตน์ ทองโพธิ์ศรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นายทรงศักดิ์ พรมโสภา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นางสาวอัปสร พึ่งพบ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นางสาวศุภรา ทนุพันธ์

ศึกษานิเทศก์
เพิ่มเติม
Bird

นางนารีทิพย์ วิเศษอุด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Bird

นางนิภาพร ไพรสณฑ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพิ่มเติม
Bird

นายสมเดช ภานุสถิตย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เพิ่มเติม
Bird

นายธนิต อุทิตสาร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เพิ่มเติม
Bird

นางธนพร วรวงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เพิ่มเติม
Bird

นายชาตรี อุปาละ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นายจำรัส แสงเผิ่น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นางพรพิศ กาญจนีย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นางนิลวรรณ พรมเสนา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นางละม่อม อดกลั้น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นางประภาภรณ์ อื้อจรรยา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เพิ่มเติม
Bird

นางจินดาพร บุปผาชาติ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เพิ่มเติม
Bird

นางสุปราณี แป้นนอก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มกฎหมายและคดี

Bird

นายศุภลักษณ์ แพทย์รักษา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
เพิ่มเติม
Bird

นางสาวกัญชิสา ช่วงชิง

นิติกรปฏิบัติการ
เพิ่มเติม
หน้าหลัก

หน่วยตรวจสอบภายใน

Bird

นางสาววิภา ลีลัครานนท์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เพิ่มเติม