|

|

|

ผู้อำนวยการ สพป.

นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญ

โครงสร้างการบริหาร

รองผู้อำนวยการ สพป. อจ. ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ หน่วยตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์โรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

รวมลิงค์ต่างๆ

หน้าหลัก ผู้อำนวยการกลุ่ม

WWW.amnat-ed.go.th

สพป. อำนาจเจริญ

นางบุญเปรียบ สนั่นเมือง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายไชยา วิริยะกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนิภาพร ไพรสณฑ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายณิรุจฒ์ สนั่นเมือง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางเฉลิมศรี ศรีพาณิชย์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นายมีศักดิ์ รัตนพิมพ์

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายทรงวุฒิ มีศิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล