|

|

|

ผู้อำนวยการ สพป.

นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญ

โครงสร้างการบริหาร

รองผู้อำนวยการ สพป. อจ. ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ หน่วยตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์โรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

รวมลิงค์ต่างๆ

หน้าหลัก กลุ่มอำนวยการ

WWW.amnat-ed.go.th

สพป. อำนาจเจริญ

นางปราณี ชัยมงคล

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางพิณทอง ปารดิษฐ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางจุไรรัตน์ รัตนโกเศศ

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวนันทพร เย็นใจ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางพรปวีร์ ศรีประเสริฐ

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

นางรัชนีพร วงศ์ศรีแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางระพีพร เกิดกลาง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายทรงศิลป์ บุตรแก้ว

หัวหน้าหมวดยานยนต์

นายสมโภชน์ ทาตาสุข

พนักงานขับรถยนต์

นายอรุณ หน่อจันทร์

พนักงานขับรถยนต์

นายอดุลย์ มาลาอุตม์

พนักงานขับรถยนต์

นายภักดี จูมดอก

พนักงานขับรถยนต์

นายจำรัส วงศ์โสภา

พนักงานขับรถยนต์

นายสาริน อุ่นทอง

พนักงานขับรถยนต์

นางบานเย็น ถือเกาะ

แม่บ้าน

นางดวงดาว กองสิน

แม่บ้าน